สสว. จับมือ วว. ยกมาตรฐาน SME ไทย มอบสิทธิประโยชน์ ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการจับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หนึ่งในหน่วยงานด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของภาครัฐ ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษเพื่อ SME มอบสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยุโรป นำสู่การในการยกมาตรฐานผลักดันศักยภาพ SME ไทยสู่สากล

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าสสว. มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยล่าสุดได้มีโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ด้วยแนวคิด SME Privilege Club ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด หรือ ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่ออำนวยประโยชน์ และมอบสิทธิประโยชน์ให้กับ SME

นายวชิระ กล่าวด้วยว่า “เรามีภาคีเครือข่ายภาครัฐหลายหน่วยงานพร้อมให้ความสนับสนุน รวมไปถึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก็เป็นหน่วยงานสำคัญที่ยินดีมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงอยากเชิญชวน SME ที่สนใจจะพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของตนเอง อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย”

ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ

ด้าน ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า “วว. มีวิสัยทัศน์สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนโดยมีพันธกิจ หลักคือ 1.วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน2.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม3.บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์

“สำหรับโครงการความร่วมมือนี้ วว.จะมอบสิทธิประโยชน์ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567 ด้านการยกระดับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เข้าสู่ตลาดสากล โดยสร้างความร่วมมือสิทธิประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยุโรป ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป”