ITD เปิดเวทีประชุมระดับภูมิภาค การค้าและพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566
หยิบยก “การเผชิญกับความท้าทายของภาวะวิกฤติโพลีไครซิส”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาค การค้าและพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2566 ในหัวข้อการประชุม “การเผชิญกับความท้าทายของภาวะวิกฤติโพลีไครซิส” หรือ Southeast Asia Trade and Development Forum 2023 “Conquering the Polycrisis Challenges” ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD กล่าวว่า การประชุมระดับภูมิภาค การค้าและพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ“ การเผชิญกับความท้าทายของภาวะวิกฤติโพลีไครซิส” หรือ Southeast Asia Trade and Development Forum 2023 “Conquering the Polycrisis Challenges” เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติที่หลากหลาย อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การทำลายสิ่งแวดล้อม การระบาดของโควิด-19 ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ การปกครองทางการเมือง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น กลายเป็นภาวะวิกฤติโพลีไครซิสซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับโลกที่เกี่ยวข้องกันและส่งผลเกิดผลกระทบในวงกว้าง

ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับ “ภาวะวิกฤติโพลีไครซิส”ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยในรายงานความเสี่ยงระดับโลกของเว็บไซต์ World Economic Forum ประจำปี 2566 ได้อธิบายถึงวิธีที่ความเสี่ยงต่างๆ มีผลกระทบซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้นการรับรู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการเผชิญกับภาวะวิกฤติโพลีไครซิสจึงเป็นส่วนสำคัญในการประชุมครั้งนี้ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการและเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ที่มีเป้าหมายในการร่วมกันสนับสนุนสภาพแวดล้อมการค้าที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ

1) ความสามารถในการฟื้นตัวทางการค้า โดยการประเมินความเปราะบางและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติโพลีไครซิส และค้นหาในการวิธีการเพิ่มสามารถในการฟื้นตัวของระบบการค้าระหว่างประเทศ

2) ความร่วมมือระหว่างประเทศ: การรับรู้ถึงบทบาทสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการเผชิญกับภาวะวิกฤติโพลีไครซิส วิทยากรจะมีการหารือถึงวิธีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระดับโลก การส่งเสริมการประสานงานระหว่างประเทศ และเสริมสร้างระบบการค้าตามกฎเกณฑ์

3) การค้าที่ยั่งยืน: การสำรวจแนวคิดที่ซ้อนทับกันระหว่างภาวะวิกฤติโพลีไครซิส และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับและเป้าหมายความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอภิปรายเกี่ยวกับการส่งเสริมแนวปฏิบัติทางการค้าที่ยั่งยืน เทคโนโลยีสีเขียว และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

และ 4) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล: จะมีการกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเป็นปัจจัยให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติโพลีไครซิสและการปลดล็อกโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ผู้ร่วมอภิปรายจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง ITD คาดหวังว่าผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤติโพลีไครซิส ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจัดตั้งโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากภาวะวิกฤติโพลีไครซิส โดยผลลัพธ์เหล่านี้จะใช้เป็นแนวทางให้รัฐบาล องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำไปแก้ปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์: 02-216-1894-7 ต่อ 137 อีเมล: nilobon@itd.or.th