AIS Academy จับมือ ก.พม. ภาครัฐ – เอกชน สร้างโอกาสเติบโตยั่งยืน JUMP THAILAND ชวนคนไทยกระโดดฝ่าวิกฤติ

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้น ทำให้บทบาทของเทคโนโลยียิ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตในอนาคต สอดคล้องกับภารกิจของ AIS Academy ที่มีเป้าหมายในการสร้างทักษะ องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคนไทย ทั้งด้านการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยยังคงยึดแนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ที่ครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังการทำงานระหว่างภาครัฐ และเอกชน เปิดเวที JUMP THAILAND ชวนคนไทยร่วมกระโดดก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ความท้าทายต่างๆ ต่อไปได้

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ การเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อพาประเทศไทย ก้าวกระโดดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ว่า “ในปัจจุบันนวัตกรรม เทคโนโลยีสามารถหาได้ไม่ยากนัก แต่คนที่จะมาทำให้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และสร้างประโยชน์แก่บ้านเมืองต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กัน เพราะฉะนั้นคนคือสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะต้องจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ เพราะไม่ใช่คน หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่พวกเราทั้งหลายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองที่จะพาประเทศก้าวกระโดดและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน”

ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย สอดคล้องกับภารกิจหลักของกระทรวงพม. โดยมองว่า ยุคสมัยใหม่ถ้าจะให้เรารอดวิกฤติครั้งนี้ต้องสร้างคนดี และสร้างทักษะให้เป็นคนเก่ง พร้อมกับเริ่มทำความดีด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเอง ใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีก่อนที่จะไปไขว้ขว้าให้สูงที่สุด จากนั้นสิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ เพราะในวิกฤติครั้งนี้ หรือครั้งไหนประเทศไทยต้องก้าวไปด้วยกัน จะไม่มีใครรอดเพียงคนเดียว และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช  กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นความความท้าทายกับภาคเอกชน ภาครัฐ ในการยกขีดความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาคน ตลอดจนคนที่พัฒนานั้นต้องมีความดี มีจริยธรรมควบคู่กันไป เพราะฉะนั้นการศึกษาคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม AIS จึงขอเป็นไม้ขีดไฟเล็กๆ ที่จะจุดประกาย ความร่วมมือ สร้างศักยภาพของคนไทย ไปพร้อม ๆ กับการสร้างสังคมที่แบ่งปัน”

สำหรับภารกิจ คิดเผื่อ JUMP THAILAND จะมุ่งเป้าไปที่ 3 แกนหลัก คือ “JUMP OVER THE CHALLENGE” เส้นทางพัฒนาอาชีพ ผ่านทีมอุ่นใจอาสา เสริมสร้างทักษะเพื่อสร้างรายได้กับ และขยายผลการสร้างช่องทางขาย ด้วยการจับมือกับช้อปปี้ ประเทศไทย  “JUMP WITH EDTECH” ยกระดับการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และครูในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดออนไลน์ที่ศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา และ THE TUTOR ที่รวมติวเตอร์มืออาชีพเข้ามาสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษายุคใหม่ “JUMP TO INNOVATION” ผลักดันนวัตกรรม ด้วยการผนึกกำลังกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดตั้ง ARI Innovation District โครงการย่านนวัตกรรมอารีย์ ให้เกิดเป็นต้นแบบระบบนิเวศนวัตกกรมอย่างยั่งยืน