อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

การคัดเลือกดังกล่าวตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของบริษัทสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “การได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในเส้นทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไอวีแอล ซึ่งสามารถตอบสนองความท้าทายของสถานการณ์โลก แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ เราได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นความคืบหน้าของเราในปี 2563 โดยเมื่อเทียบกับข้อมูลฐานตั้งต้นปี 2556 เราสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ลดอัตราการใช้พลังงานลงร้อยละ 4 ลดอัตราการใช้น้ำลงร้อยละ 7 และของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 84”

“ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไอวีแอลได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความยั่งยืนโดยอาศัยการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลมาใช้ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในทุกการดำเนินงานของเรา และทศวรรษข้างหน้าจะยิ่งทวีความสำคัญเมื่อเราสร้างระบบนิเวศใหม่ที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซคุณค่า ด้วยเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ท้าทาย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นายยาชกล่าวเสริม

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประเมินจากตัวชี้วัดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบรรษัทภิบาล  ตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พิจารณาสอดคล้องกับประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ และเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้  โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทในดัชนี SETTHSI ที่ส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)