ปตท. เปิดเวทีส่งเสริมศักยภาพพนักงานด้านนวัตกรรม ผ่านโครงการ PTT Innovation Boost Camp

ปตท. จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมศักยภาพพนักงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  ผ่านโครงการ PTT Innovation Boost Camp  สอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กร “Powering Life with Future Energy and Beyond” หรือ “ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เปิดรับและเรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยความทุ่มเทต่อการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ PTT Innovation Boost Camp เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร ได้มาเรียนรู้วิธีคิดและเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นความคิดริเริ่ม ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสนับสนุนแผนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด SPIRIT OF INNOVATION โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาความคิดด้านนวัตกรรม การคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์ที่สำคัญ พนักงานมีโอกาสนำแนวคิดไปพัฒนาต่อยอดและทดลองทำจริง เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งในด้าน Intrapreneurship หรือความพร้อมและเต็มใจปฏิบัติงาน เสมือนเป็นเจ้าของกิจการ และ Entrepreneurship หรือความพร้อมในการทุ่มเทให้กับกิจการใหม่อย่างเต็มที่ รวมทั้งยังได้เรียนรู้งานด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการการเงิน การตลาด และเข้าใจถึงกรอบและรูปแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมและความคิดริเริ่มของกิจการ

การจัดกิจกรรม PTT Innovation Boost Camp ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้พนักงานกว่า 120 คน จากทุกสายงานธุรกิจของปตท. ร่วมนำเสนอแนวคิด แผนงานนวัตกรรมและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวม 15 โครงการ ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทไอเดียนวัตกรรม ประเภทนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประเภทนวัตกรรมที่นำไปต่อยอดธุรกิจได้ อาทิ โครงการพัฒนาเครื่องดื่มชูกำลัง โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงาน โครงการพัฒนาการใช้ A.I. กับ Chatbot และการแจ้งเตือนระบบเทรดด้วย A.I. สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ โครงการพัฒนาระบบเทรดพลังงานไฟฟ้าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งผลงานบางส่วนอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจร่วมกับบริษัท Alpha Com ในกลุ่ม ปตท. ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ

ปตท. เชื่อมั่นว่าการเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรในองค์กร จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับสากล และก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กรด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ที่สำคัญ ปตท. มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Learning Organization)