ดีป้า ประกาศความสำเร็จกับสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2

17 ธันวาคม 2564, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า ประกาศความสำเร็จพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับเมืองต่างๆ มุ่งยกระดับการบริหารจัดการเมือง อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั่วประเทศ ผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ และการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ผ่านการทดสอบความเป็นไปได้จริง (Proof of Concept: PoC) มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเมือง ตอบโจทย์แก่ประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนาเมืองตามเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform) เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชนอย่างยั่งยืน

โดยหนึ่งในโครงการส่งเสริมที่ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคือ depa Smart City Accelerator Program Batch 1 โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น กับภาคเอกชนอย่าง บริษัท ฮับบา จำกัด ด้วยความคาดหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นรูปธรรม และความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้ากับความต้องการของเมือง ดังนั้น ดีป้า และพันธมิตรอย่าง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จึงเร่งสานต่อความสำเร็จผ่านโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 โดยเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 ทีมทำงานร่วมกับผู้แทนเมือง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐและเอกชนที่มีความสนใจและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างตรงจุด ก่อนนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต

“สำหรับการนำเสนอผลงานของดิจิทัลสตาร์ทอัพในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่า ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา ดิจิทัลสตาร์ทอัพได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง และหาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191 (โควิด-19) แต่ทุกทีมต่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความพยายามในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับผู้แทนจากเมืองและคนในพื้นที่” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงาน รวมถึงกิจกรรมเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ และความเข้าใจแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลต์อย่างการทดสอบความเป็นไปได้จริง โดยการนำดิจิทัลสตาร์ทอัพทั้ง 25 ทีมลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของพื้นที่และทดสอบความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลว่าจะสามารถแก้ปัญหาของเมืองได้มากน้อยเพียงใด โดยนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย ลำปาง ขอนแก่น ภูเก็ต ระยอง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้าใจบริบทและความแตกต่างของเมืองมากขึ้น อีกทั้งช่วยให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพมีโอกาสในการขยายตลาดในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในระดับเมืองและประเทศ ตลอดจนพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์ยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 Demo Day คือ ทีม AltoTech (บริษัท อัลโต้เทค จำกัด) ผู้ให้บริการระบบ Alto Energy Edge หรือ Automated Energy Management Platform ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าของโรงแรม หรืออาคารต่างๆ ผ่าน IoT และ AI Algorithms ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท พร้อมกันนี้ ทุกทีมยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching และ Networking ที่เป็นการจับคู่ธุรกิจ เสนอขายสินค้าของตนเองให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักลงทุน ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางขึ้น และยังเป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 Demo Day ได้ที่ www.depa.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand