สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ลักษมีสีดา”

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา โดยจัดแสดงทั่วประเทศ ถือเป็นของขวัญจากรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ในโอกาสสำคัญต่างๆ และการมีเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ อีกทั้ง เพื่อส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ – ยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติ

กำหนดจัดแสดงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  จำนวน 14 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2564 จัดแสดงที่งานเกลือศิลป์ สร้างสรรค์ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัด
 • สมุทรสาคร
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2564 จัดแสดงที่งานวัฒนธรรมรวมใจถวายความภักดีน้อมสำนึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร      วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดแสดงที่งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานวันสมเด็ตพระนางเจ้ารำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ         รำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานเที่ยวไทยสไตล์พรีเมียม ครั้งที่ 27 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานฤดูหนาว อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่        
 • วันที่ 17 มกราคม 2565 จัดแสดงที่วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา จัดการแสดง ณ จังหวัดชัยภูมิ
 • วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2565 วิทยาลัยนาฎศิลป กาฬสินธุ์ จัดแสดงในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า
 • วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด จัดแสดงในงานบุญผะเหวดประจำปี 2565 ที่บริเวณ​บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • วันที่ 2 เมษายน 2565 จัดแสดงในวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่วังเก่า-วังใหม่ จังหวัดพัทลุง
 • วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2565 จัดแสดงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามรธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ เวทีสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 • เดือนกรกฎาคม 25645 จัดแสดงเนื่องในงาน “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี” ณ จังหวัดอุทัยธานี
 • เดือนสิงหาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดแสดงในงานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) มี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของโขน มรดกทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก

ร่วมด้วย นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2563 ผู้จัดทำบทการแสดง นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย – คีตศิลป์) พ.ศ. 2555 ผู้บรรจุเพลงร้องในการแสดง รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2548 ผู้กำกับการแสดง ร่วมด้วย ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน จากคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินรายการโดย ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร

นอกจากนี้ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้กับประธานในงาน อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ “โจ้” สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา และ “เต๋า”  ภูศิลป์ วารินรักษ์ นักร้อง-นักแสดงจากช่องวัน มาร่วมงานด้วย

สำหรับการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา จัดการแสดงในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่การแสดงโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงสู่ประชาชนทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 18 แห่ง ประกอบไปด้วยคณะวิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 12 วิทยาลัย และวิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 3 วิทยาลัย โดยทำการจัดการเรียนการสอน การแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

เนื้อเรื่องกล่าวถึง เรื่องราวของนางสีดาที่ทศกัณฐ์ลักพาไปอยู่ยังกรุงลงกา พระรามยกทัพติดตามมาเพื่อนำนางกลับสู่อโยธยา ก่อให้เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์ หลังจากทศกัณฐ์สิ้นส่งผลให้สงครามสิ้นสุด พระรามจึงเชิญสีดากลับไปยังอโยธยา ทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และความรักที่มั่นคงต่อพระราม นางสีดาจึงขอพิสูจน์ตนเอง ต่อหน้าพระรามและเหล่าเทวดาด้วยการลุยไฟ โดยตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากนางซื่อสัตย์ต่อสามีขออย่าให้มีความร้อนมอดไหม้ แต่หากนางไม่บริสุทธิ์ขอให้เปลวไฟเผากายหยาบของนาง จากนั้นเมื่อลุยไฟจึงเกิดปาฏิหาริย์มีดอกบัวบานผุดขึ้นรองรับ พระบาททุกย่างก้าว ไฟมิอาจทำอันตรายต่อนางสีดาได้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่านางสีดาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ บ้านเมืองกลับสู่ความสุขสงบร่มเย็นต่อไป