กรมการท่องเที่ยวเปิดตัว “สุข เต็ม สิบ”ดึง มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษธิติ ช่วยบอกต่อโฮมสเตย์ไทยไปแล้วสุข เต็ม สิบ แท้จริง

รายงานข่าวจากกรมการท่องเที่ยว เปดเผยว่า ได้ เปิดตัว “สุข เต็ม สิบ” กิจกรรมใหม่ โปรโมทการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษธิติ เป็นกระบอกเสียง ยืนยันมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง   ยืนยัน ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้แบบ “สุข เต็ม สิบ” จริงๆ

 ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์ไทย) : เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างกันโดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย รูปหลังคาทรงไทยลายกลอนอยู่บนตัวอักษร Homestay STANDARD Thailand

การท่องเที่ยวโดยชุมชน : เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผ่านกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนายกระดับ คุณภาพชีวิต และการกระจายรายได้ในท้องถิ่น โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูป CBT Thailand กับ    ดอกบานไม่รู้โรย ที่เป็นตัวแทนของความสุขและความยั่งยืนของชุมชนมอบให้กับนักท่องเที่ยว 

แนะนำ “สุข เต็ม สิบ” เมื่อท่องเที่ยวที่ มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage : Homestaystandardthailand  หรือ 0 2141 3235 หรือ 0 2141 3238 (ในวันและเวลาราชการ)