ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ร่วมรณรงค์เดือนแห่งความหลากหลาย ชูปัจจัยการเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารความแตกต่างในองค์กร

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ร่วมรณรงค์เดือนแห่งความหลากหลาย หรือ Pride Month เพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายของแต่ละบุคคล ยอมรับความแตกต่าง และส่งเสริมความเท่าเทียมภายในองค์กร

ณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์
แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2021

ในกิจกรรมเสวนาเรื่องความเท่าเทียมและมุมมองความหลากหลายทางเพศ ที่จัดขึ้น ณ อาคารเดอะปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้ ณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย และอินโดไชน่า ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “Colors of Talk: Do you know DIVERSITY, EQUITY and INCLUSION”

แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2021

โดยกล่าวว่า “การบริหารความหลากหลายอย่างสมดุล ด้วยหลักความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม หรือ Diversity, Equity, and Inclusion เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการสร้างการยอมรับในความหลากหลาย (Diversity) ของแต่ละบุคคล อาทิ อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา และความบกพร่องทางร่างกาย และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน (Equity) รวมถึงการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ (Inclusion) ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือกิจกรรมภายในองค์กร”

แนวคิดดังกล่าวนี้ มองว่าผู้นำคือบุคคลสำคัญที่จะผลักดันให้การบริหารความหลากหลายเกิดขึ้นจริงได้ ดังนั้นการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางนี้ จึงจำเป็นต้องทำให้ผู้นำมี ‘Inclusive Leadership Traits’ ก่อนเป็นอันดับแรก โดยคุณลักษณะสำคัญที่ผู้นำพึงมี ดังนี้

  • Nurture Inclusion ผู้นำต้องเข้าใจความหลากหลาย และยอมรับมุมมองที่แตกต่าง ในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กร
  • Cultivate Transparency ต้องมีความชัดเจน และให้โอกาสกับคนทำงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากศักยภาพเป็นหลัก และไม่นำปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาใช้เป็นข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติ
  • Actively Sponsor กล้าสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถ และให้โอกาสผู้ที่มีความแตกต่างเสมอ
  • Drive Accountability รับผิดชอบ และยึดถือเรื่องความหลากหลายเป็นวาระหลักในการบริหารองค์กร

“เมื่อผู้นำมีความพร้อมและความเข้าใจอย่างแท้จริงก็จะสามารถส่งต่อแนวคิด แนวปฏิบัติที่ชัดเจนไปยังพนักงานอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ Diversity, Equity and Inclusion นั้นเกิดขึ้นได้จริงในองค์กรนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีผลจากการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า การเปิดโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความหลากหลายด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมงานนั้น จะส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาขึ้นในหลายด้าน ทั้งภาพลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์” ณัฏฐณิชา กล่าวปิดท้าย

ในโอกาสสำคัญนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายในองค์กร โดยจัดกิจกรรมบูธถ่ายภาพเพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของเทศกาล Pride Month และกิจกรรม Bite-Sized Learning โดยได้รับเกียรติจาก แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2021 ผู้สร้างแนวคิดใหม่ให้แก่สังคมไทยในการยอมรับความแตกต่างของรูปร่าง เพื่อทุกคนมีตัวตนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในสังคม

หลังกิจกรรม ได้มีการจัดปาร์ตี้ธีม Pride Alliance เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “Better Together” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขและสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงออกอย่างมั่นใจ อีกทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน และแจกสินค้ากับของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย