งานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ“ อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being @ Angthong)” ณ บริเวณลานหน้าองค์พระใหญ่วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ และวิถีชีวิต ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวในจังหวัดภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ก่อนเริ่มการแถลงข่าวได้มีการจัดแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้สื่อข่าวเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่ายฯ ได้ขึ้นเวที พร้อมเล่าประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพและเกณฑ์การตัดสินภาพถ่ายในแต่ละประเภท

โดยคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ในด้านการถ่ายรูปและมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่

ท่านศักดิ์ชัย เสนาพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาศิลปะถ่ายภาพ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณ โชคชัย ทองศักดิ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง

ว่าที่ร้อยตรี วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์ ผู้ก่อตั้งชมรมตากล้องอ่างทองและผู้บริหารอ่างทองนิวส์

คุณ สุเมธ วิวัฒน์วิชา ช่างภาพอิสระ นิตยสารแพรว

ซึ่งการประกวดครั้งนี้นั้นได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑) ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโดรนถ่ายภาพ

๒) ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ(สมาร์ทโฟน) หรือแท็บเล็ต(Tablet)

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

  • วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่าย
  • วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน -๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง
  • วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑๐ ราย
  • วันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มนับให้คะแนนยอดกด Like จากภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑๐ ภาพ
  • วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพประกวดประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้

๑. ประเภทภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโดรนถ่ายภาพ

๑.๑ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเดินทาง

๑.๒ รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้

๑.๓ รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้

๑.๔ รางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรและกระเป๋าเป้

 ๒. ประเภทภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)หรือ แท็บเลท(Tablet)

๒.๑ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเดินทาง

๒.๒ รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้

๒.๓ รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้

๒.๔ รางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรและกระเป๋าเป้

๓. รางวัลพิเศษในการประกวดภาพถ่าย“ ยอด Like สูงสุด” จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 *** * โดยประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดทาง facebook แฟนเพจโครงการประกวดภาพถ่าย“ อ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจ” และเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

โดยในตอนท้าย นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพร่วมกัน