“ตรวจสุขภาพประจำปี” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย

การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ นับเป็นหัวใจสำคัญของการเดินหน้าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี “การตรวจสุขภาพประจำปี” จึงเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมาย โดยการตรวจสุขภาพสามารถทำได้ในทุกช่วงวัย ทั้งการตรวจทั่วไป และการตรวจในผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งการตรวจสุขภาพมีข้อดีอย่างมากในการช่วยวินิจฉัยโรคบางโรคที่อาจจะไม่แสดงอาการผิดปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น 

เพื่อความรู้และความเข้าใจที่ครบถ้วน นพ.วีรยุทธ ตะโนรี แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฎิบัติทั่วไป ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ทั้งในแง่ของประโยชน์ในการตรวจสุขภาพ รวมไปถึงความเหมาะสมของการตรวจสุขภาพของบุคคลในแต่ละช่วงวัย

การตรวจสุขภาพประจำปี สามารถแบ่งการตรวจตามช่วงอายุได้ 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 วัยเด็ก จะเน้นไปทางการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตลอดจนการฉีดวัคซีน ซึ่งจะประเมินโดยกุมารแพทย์

กลุ่มที่ 2 ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ สำหรับการตรวจสุขภาพกับสูตินรีแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของแม่ และทารกในครรภ์ให้แข็งแรงจนกระทั่งถึงเวลาคลอด

กลุ่มที่ 3 วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่ การตรวจสุขภาพประจำปีในกลุ่มวัยทำงาน คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี จะเป็นการตรวจสภาพของร่างกาย เพื่อค้นหาโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย จะแบ่งการตรวจเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อค้นหาโรคที่เกิดขึ้นที่ยังไม่แสดงอาการ โดยขั้นตอนการตรวจสุขภาพนั้น ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การวัดชีพจร การวัดอัตราการหายใจ วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก การตรวจเลือด (ได้แก่ ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน การทำงานของไต การทำงานของตับ เป็นต้น) การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพยังครอบคลุมถึงการแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลด้วย

  • การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจตามปัจจัยเสี่ยง การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ เพื่อหาโรคที่มีโอกาสเกิดได้มากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้
    • ประวัติทางสุขภาพในอดีต
    • ประเภทของงานและลักษณะงานที่ทำ
    • โรคประจำตัวในครอบครัว
    • โรคมะเร็งในครอบครัว

โดยการตรวจจะใช้เครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็ง ด้วยอัลตร้าซาวด์, ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้, CT Scan, MRI, แมมโมแกรม, การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ คือ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีความเสื่อมถอยลงไป เช่น การตรวจการได้ยิน, การตรวจตา, การตรวจมวลกระดูก เป็นต้น

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาการแสดงไม่ชัดเจน นอกจากนี้โรคบางโรคอาจไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ เลย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในหลอดเลือด โรคไตเสื่อมในระยะเริ่มต้น โรคตับอักเสบ โรคหัวใจ และ โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

เพราะฉะนั้น การตรวจสุขภาพจึงช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคบางโรคได้ในระยะเริ่มต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้ ซึ่งนอกจากการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อค้นหาโรคที่ยังไม่แสดงอาการ หรือติดตามความเสื่อมถอยของอวัยวะนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการตรวจตา และตรวจการได้ยินเพิ่มเติมอีกด้วย

โรงพยาบาลนวเวช มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย พร้อมดูแลสุขภาพทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลนวเวช โทร. 02 483 9999 หรือ www.navavej.com