กลุ่มบริษัททีเอพี สนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน มอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรุงเทพ 25 สิงหาคม 2564 – กลุ่มบริษัททีเอพี เข้าสู่การก่อตั้งในปีที่ 26 เดินหน้าร่วมพัฒนาชุมชนรอบโรงงานให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการร่วมสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชน มอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 53 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานต่อความฝันในการประกอบอาชีพที่มุ่งหวังของตัวเอง โดยไม่ต้องชดใช้ทุน และจะได้นำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต สร้างชุมชนที่แข็งแรงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนแม่บทอย่าง “Brew a Better World” อันเป็นแนวคิดจากกลุ่มบริษัททีเอพีที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11

โครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องชดใช้ทุน จะมอบให้แก่เยาวชนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี ซึ่งบริษัทฯ พิจารณามอบทุนให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกๆ ปี โดยรักษาระดับเกรดเฉลี่ยไว้ได้อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นเยาวชนที่มีความสามารถ หรือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน โดยทุนนี้เราพิจารณามอบให้เยาวชนใน 2 ตำบลของจังหวัดนนทบุรี คือ ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลไทรใหญ่ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณโรงงานของเรา โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทุนโดยตรง

นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, กฎหมายและกิจการองค์กร กลุ่มบริษัททีเอพี

“…การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชน ไปจนถึงการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ บริษัทจึงเล็งเห็นควาสำคัญ และพร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน เพราะเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยเราได้เริ่มการสนับสนุนเยาวชนในอำเภอไทรน้อย ซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงงานของเรา ดังนั้นเมื่อบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ส่งต่อโอกาสการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้เข้มแข็ง จะเกิดการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งบริษัทและชุมชนตามสังคมอุดมคติที่ดีในอนาคต” ปริญ มาลากุล ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท ทีเอพี กล่าวทิ้งท้าย

นายปิยังกูร เวชภัณฑ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงปัจจุบันรวมเวลา 11 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มแรกที่บริษัทเริ่มดำเนินการมอบทุนการศึกษา และยังคงได้รับต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมานายปิยังกูรเป็นนักเรียนตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด จนเข้าสู่ปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ปิยังกูร กล่าวว่า “ขอขอบคุณกลุ่มบริษัททีเอพี ที่จัดตั้งโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” มาสานฝันของเด็กๆ และเยาวชนในชุมชน ทุนการศึกษานี้ได้ช่วยเปิดโอกาสให้ผมเป็นอย่างมาก เป็นการนำไปสู่ประตูความสำเร็จในชีวิตของตัวผมและเยาวชนอีกหลายคน ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวและทำให้มีโอกาสได้เรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะเรียนจบ มันสร้างความภาคภูมิใจให้ผมและครอบครัวเป็นอย่างมาก หลังจากเรียนจบผมจะใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมต่อไปแน่นอนครับ

ทั้งนี้ นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, กฎหมายและกิจการองค์กร กลุ่มบริษัททีเอพี ได้ร่วมมอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ให้กับนายปิยังกูร เวชพันธ์ ตัวแทนนักศึกษามีการเรียนดีที่รับทุนน้ำใจทีเอพีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายธารดล เย็นเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และนางสาววัยวัลย์ รอดหลำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม ให้เกียรติมาร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี