“สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดประตูสู่อนาคต 2021 เวทีแนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษา สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ สู่อาชีพในฝัน

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ต่อยอดพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยใน เปิดโครงการ “สมาคมเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต 2021” จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ดึงผู้มี ประสบการณ์ตรงเข้าร่วมชี้แนะ หวังเป็นเวทีสร้างอาชีพที่ใช่ และแรงงานที่ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ ”อีอีซี”

นายมนชัย รักสุจริต  ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน  ได้กล่าวเปิดงาน “เพื่อนชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2021” ว่า ในการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อแนะแนวการศึกษา สู่อาชีพในฝัน โครงการ” เปิดประตูสู่ อนาคต 2021” ซึ่งในปีการศึกษานี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ปรับเป็นรูปแบบ ON-LINE อันเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจจำนวนกว่า 2,000  คน  จาก 24 โรงเรียน และได้รับความร่วมมือ จาก 14 คณะ 9 สถาบันชั้นนำของประเทศไทย ในการแนะแนวการศึกษาผ่านโลกออนไลน์  อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( ระยอง )  เป็นต้น

โครงการนี้จัดขึ้นโดย สมาคมเพื่อนชุมชน  ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในเขตพื้น ที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนและ สังคมจังหวัดระยอง ให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง เกื้อกลูและยั่งยืนดังคำที่ว่า“บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน”

ด้านศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร หนึ่งในวิทยากรผู้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ในหัวข้อ “Passion แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จ  กระตุ้นให้นักเรียนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กล้าคิดกล้าลงมือทำ เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง  และสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

สมาคมเพื่อนชุมชน มีความมุ่ง มั่นที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชนเหมือนเป็น คนในครอบครัวเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนา ด้านสุขภาพ การศึกษา และการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและจังหวัดระยองให้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบของการ ดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทุนพยาบาลเฉพาะทาง ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และ ครุศาสตร์ ทุนอาชีวศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.) และการติวสอน Online โครงการเพื่อนชมุ ชนติวเตอร์ ปีที่ 11  อีกด้วย

สำหรับนักเรียนที่สนใจ ติดตามข่าวสารของ “เพื่อนชุมชน” สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook : เพื่อนชุมชน