ม.หอการค้าไทย จับมือ ตลท. เปิดหลักสูตร aMBA ปั้นนักวิเคราะห์การลงทุนหนุนเศรษฐกิจ พร้อมสิทธิพิเศษ จบโทพ่วงทุนสนับสนุนสอบ AISA

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนหลักสูตร aMBA (Analyst MBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งร่วมพัฒนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตร AISA เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้สู่การเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเงิน หลักทรัพย์ และการจัดการการลงทุน โดยบูรณาการองค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์จริง สร้างโอกาสในการก้าวสู่เส้นทางนักวิชาชีพการเงิน พร้อมรับทุนสนับสนุนการสอบ AISA ฟรี

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร aMBA (Analyst MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หลักสูตร aMBA เกิดจากเจตนารมณ์ที่ ม.หอการค้าไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นพ้องถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการลงทุน จึงผนวกรวมหลักสูตร AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับ Foundation เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และบริหารการลงทุน สำหรับนักวิชาชีพด้านการเงิน ได้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาด้านการเงิน นักบริหารด้านการเงินการบัญชี ฯลฯ มารวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ ม.หอการค้าไทย กล่าวคือผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ พร้อมกับการรับสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตการวิเคราะห์ AISA ซึ่งผ่านการรับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร aMBA คือการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงิน และการลงทุนโดยเฉพาะ

หลักสูตร Analyst MBA (aMBA) เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายและตั้งใจที่จะก้าวสู่วิชาชีพด้านการเงินการลงทุน และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาด้านการเงิน การบัญชี แต่อย่างไรก็ดี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี แต่มีความสนใจเป็นพิเศษต่อสายงานด้านการเงิน การลงทุน ก็สามารถเรียนได้

โครงสร้างหลักสูตร aMBA มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน เช่น วิชาการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ วิชาการวิเคราะห์การลงทุน วิชาการจัดสรรแบ่งเงินลงทุน วิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้เรียนยังจะมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเงิน (Financial Technology) ในขณะที่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ร่วมเป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ ม.หอการค้าไทย ยังเพิ่มวิชาด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ว่า นอกจากผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์การเงินการลงทุนแล้ว จะต้องมีความเข้าใจเรื่องการตลาด กลยุทธ์การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นความรู้เหล่านี้จะถูกจัดเป็นวิชาพื้นฐานที่ถูกบรรจุในหลักสูตร aMBA สำหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลักสูตร AISA ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน ตลอดจนวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กรทำงานจริงจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผู้บริหารในสายธุรกิจด้าน FinTech กล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์จากหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์ของผู้เรียนในหลักสูตร aMBA คือสิทธิ์การสอบ AISA ฟรี 1 ครั้ง พร้อมหนังสือ เตรียมสอบ AISA ในรูปแบบ e-Learning ฟรี 1 เล่ม และหากซื้อหนังสือเตรียมสอบในรูปแบบฉบับพิมพ์จะได้รับส่วนลด 30 % และระบบ SET e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ฟรี เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้โอกาสนี้ในการเตรียมความพร้อม สร้างความเชื่อมั่น และทบทวนองค์ความรู้สำหรับการสอบ AISA โดยเฉพาะ ในกรณีที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน จะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมการสอบครั้งต่อไป 50 % นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะได้ร่วมในการศึกษาดูงานและโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำอีกด้วย

โดยหลักสูตร Analyst MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์ gs.utcc.ac.th LINE Official : @gsutcc Facebook : GS UTCC บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหมายเลขโทรศัพท์ : 095-367-5512