กรมชลประทาน ประกาศผลรางวัลโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” ประจำปี  64

ปราจีนบุรี- ประกาศรางวัลความสำเร็จโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2564” เป็นโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ ภายใต้การกำกับดูแลโดยส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ เยาวชนไทยสุดเก่งคว้า 3 รางวัล กับ 7 รางวัลชมเชยไปครอง

นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน ประธานประกาศรางวัลความสำเร็จโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2564 เปิดเผยว่า กรมชลประทานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานตามภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล รวมถึงบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำอย่างเหมาะสม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อจัดสรรน้ำให้กับทุกภาคส่วน และยังคำนึงถึงปัจจัยของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เราทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่ผ่านมา กรมชลประทานจึงได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดำเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนกระบวนการและองค์ความรู้ต่างๆ ที่กลุ่มเยาวชนจะได้รับมีตั้งแต่กิจกรรมค่ายฝึกอบรม จนมาถึงการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น นับว่าเป็นบทเรียนหนึ่งที่ช่วยบ่มเพาะและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเอง ซึ่งในหลายๆ กลุ่มได้ส่งต่อภูมิคุ้มกันนี้ไปยังชุมชนหรือบุคคลรอบข้าง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รางวัลชนะเลิศ – โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จังหวัด ปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ จังหวัด ปราจีนบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

สำหรับโครงการเยาวชนรักษ์น้ำที่จัดขึ้นในปี 2564 ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นจาก 10 โรงเรียนนำร่อง ทั้งครูที่ปรึกษา กลุ่มเยาวชน ตลอดจนคณะกรรมการ และทีมที่ปรึกษาโครงการ ที่ร่วมกันสร้างต้นแบบการทำงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จซึ่งทางกรมชลประทานก็พร้อมที่จะต่อยอดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่พร้อมจะเดินไปกับเรา ตลอดจนขยายเครือข่าย เยาวชนรักษ์น้ำ สู่โรงเรียนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกันรางวัลที่แต่ละโรงเรียนได้รับในโครงการรักษ์น้ำ ประจำปี 2564 ครั้งนี้ แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยจะเป็นแรงผลักดัน และเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานต่อๆ ไป

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จังหวัด ปราจีนบุรี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ จังหวัด ปราจีนบุรี  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

ด้าน นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวถึง โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2564” ว่า เป็นโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ ภายใต้การกำกับดูแลโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดำเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรม และการประกวดโครงการ

สำหรับโครงการเยาวชนรักษ์ โดยกรมชลประทาน ได้จัดทำขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยครั้งแรกจัดโครงการขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีและระยอง

ส่วนปี 2564 ได้ดำเนินในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน ประกอบด้วยครูที่ปรึกษาโครงการและสมาชิกแกนนำเยาวชนรักษ์น้ำ ทั้ง 10 โรงเรียนดังนี้

  1. โรงเรียนกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  2. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร จ.ปราจีนบุรี
  3. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จ.ปราจีนบุรี 
  4. โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี
  5. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี
  6. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  จ.ปราจีนบุรี
  7. โรงเรียนบ้านคลองผักขม  จ.สระแก้ว
  8. โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว
  9. โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จ.สระแก้ว
  10. โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว

ความสำเร็จของกลุ่มเยาวชนในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อน และดำเนินกิจกรรมต่อไป  ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการเยาวชนรักษ์น้ำและขอให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นครูและนักเรียน ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของพวกเราให้เป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่น พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นไปพร้อมกับกรมชลประทานต่อไป