พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดยิ่งใหญ่ ย้อนอดีตงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี 2475 ระหว่าง 7-10 ธันวาคม เปิดแล้ววันนี้!!!

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. สถาบันพระปกเกล้า โดย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำพิธีเปิดงาน “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” ย้อนอดีต สู่งานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2475 อย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานครั้งนี้มีการแสดงมหรสพ โขน ละคร ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานเสวนาและบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ และนิทรรศการพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และประธานดำเนินงาน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” และ รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีเปิด โดยนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้

เนื่องในวาระครบรอบ 130 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และในวาระ 91 ปี ที่สยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก สถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นชื่อของสถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมงาน “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญ แก่ปวงชนชาวไทย” เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบการย้อนอดีตโดยได้จำลองการแสดงและกิจกรรม จากงานฉลองรัฐธรรมนูญปี 2475 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเกิดความรับรู้ในหมู่ประชาชนว่า สยามประเทศได้มีรัฐธรรมนูญ เป็นธรรมนูญปกครองประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงมหรสพ โขน ละคร ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานเสวนาและบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ และนิทรรศการพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ โดยงานจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง  ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00-20.00 น. โดยภายในงานพบกับ

 • การแสดงวิพิธทัศนา
  • การแสดงโขน ละคร จาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากรการแสดงดนตรีไทย และ Wind orchestra จากโรงเรียนราชวินิต มัธยมการแสดง Modern Ballet จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • การแสดงละครชาตรี จากคณะละคร จงกลโปร่งน้ำใจ
 • กิจกรรมเสวนาวิชาการและบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
  • ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อาจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พ.ศ.2554
  • อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-โขน ละคร) พ.ศ.2564
 • สนุกไปกับกิจกรรมพิเศษ อาหารย้อนยุค และกิจกรรมมากมาย

พิเศษ!!! สำหรับผู้ใส่ชุดไทยมางาน ได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ระลึกฟรี!!!

สนใจเข้าชมงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: King Prajadhipok Museum