“ไทยพีบีเอส-สกสว.” ร่วมกับ 25 ภาคี ประสานพลัง จัดกิจกรรม Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และ เสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย ขับเคลื่อนวาระเลือกตั้ง ปี 66

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมกิจกรรม Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง โดยความร่วมมือขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีเอส และภาคีเครือข่าย รวม 25 องค์กร อาทิ สกสว. สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย หรือ Thai Startup สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลจากการร่วมระดมไอเดียตลอด 48 ชั่วโมง ในภารกิจ Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง ของทั้ง 12 ทีม 12 ประเด็น

ประกอบด้วย หยุดความรุนแรงแฝงเร้นในสังคมไทยGreen Space เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพเมืองปลดล็อคท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เวทีโลกแก้หนี้ แก้จน Wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียมActive Aging: Oldy Healthy Society อากาศสะอาด หยุดฝุ่น PM 2.5 เศรษฐกิจขยะ (Circular Economy) การศึกษาตอบโจทย์ท้องถิ่นและพลเมืองโลกติดปีกครูไทยรัฐของกลุ่มคนที่หลากหลาย Responsive Government for รัฐทันสมัย โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน (Transparency & efficiency) แก่ผู้แทนพรรคไทยสร้างไทย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล  พรรคสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคชาติไทยพัฒนา และ พรรครวมไทยสร้างชาติ

โดยมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ อาทิ นโยบาย รื้อระบบ เพื่อจบความรุนแรง โดยการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลที่เป็นแบบฟอร์มกลางเพื่อการประสานส่งต่อข้ามหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลกลางของประเทศ และการจัดทำนโยบายเชิงรุก ที่เป็นชุดกิจกรรมเชิงรณรงค์สร้างสังคมที่ปลอดภัยและไร้ความรุนแรง เพื่อแก้กฎหมายแล้วยกประเด็นเรื่องความรุนแรงให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง เข้าถึงระบบการให้ความช่วยเหลือที่เป็นมิตร และมีประสิทธิภาพ ผ่านการร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชน และ นโยบาย 4 เปิด คือ เปิดรับฟังเสียงของประชาชน ทำความเข้าใจประชาชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ประชาชนเข้าถึงการออกแบบงบประมาณที่เข้าสู่ท้องถิ่นได้ ให้โอกาส sandbox พาชุมชนไทยสู่ตลาดสากล สนับสนุนการเขียนโครงการสินค้าและบริการชุมชน เปิดช่องทางการค้าการลงทุน สนับสนุนสินค้าในชุมชน ลดภาษี กระตุ้นเศรษฐกิจ ระดมทุนแบบ Crowdfunding หรือ การระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก เปิดตลาด ชุมชนต้องมีข้อมูลทางการตลาด รู้ว่าตลาดต้องการอะไร เพื่อให้พัฒนาตรงตลาดโลก เปิดการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐ สร้างการเรียนรู้ พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนด้านความรู้ และ เปิดใจ เข้าถึงความแตกต่างของท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ต่างกัน แก้กฎหมายปลดล็อกข้อจำกัดเพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง คนรุ่นใหม่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด เพื่อดูแลท้องถิ่นดูแลพ่อแม่

โอกาสนี้ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า สกสว. เป็นหน่วยงานกลางของประเทศที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศผ่านกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ผลกระทบที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน การร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ สกสว. ได้สนับสนุนชุดข้อมูลความรู้ ที่ผ่านการสังเคราะห์ รวม 6 ประเด็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดกิจกรรม Post Election

อย่างไรก็ดี นอกจากชุดข้อมูล ความรู้จากการวิจัย ที่ สกสว. สนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม Hack Thailand 2575 ในครั้งนี้แล้ว สกสว. ยังพร้อมสนับสนุนชุดข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย แก่ทุกพรรคการเมือง และรัฐบาลใหม่ เพื่อใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป