เอ็นไอเอ นำทีมสตาร์ทอัพด้านอวกาศ ลงพื้นที่ GISTDA ศรีราชา เยี่ยมชมความก้าวหน้าการทำงานด้านนวัตกรรม หวังเพิ่มขีดสามารถให้สตาร์ทอัพสู่ระดับสากล

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นำสตาร์ทอัพในโครงการ Space Economy Lifting Off 2023 ทั้ง 10 ทีม ลงพื้นที่เยี่ยมชมดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ GISTDA ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เป็นศูนย์กลางของประเทศในการพัฒนาและสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจและเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานในระดับโลกได้

ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “NIA เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งพัฒนาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศและอากาศยาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและสร้างโอกาสให้กับสตาร์ทอัพไทยในการเติบโตสู่ตลาดโลก นอกจากโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ด้านอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานแล้ว เทคโนโลยีอวกาศและอากาศยาน ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอีกหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อาหาร เกษตรกรรม เหมืองแร่ทรัพยากรและพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ”

ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

“NIA ได้ดำเนินการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้านเทคโนโลยีอวกาศและอากาศยาน หรือ Space Economy Lifting Off 2023  อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3  โดยมีเป้าหมายพัฒนาสตาร์ทอัพให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้กลุ่มสตาร์ทอัพได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายในภาครัฐและในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตและสามารถเข้าไปสร้างคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สตาร์ทอัพในโครงการได้รับองค์ความรู้และได้นำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจ รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างโอกาสสำหรับสตาร์ทอัพในการทำงานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานสำคัญด้านอวกาศและองค์กรที่มีบทบาทสูงในอุตสาหกรรมด้านอวกาศของประเทศจากทั้งรัฐและเอกชน”

“โดยกิจกรรมในครั้งนี้ NIA นำโดย ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ พร้อมด้วยทีมสตาร์ทอัพโครงการ Space Economy Lifting Off 2023  ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ให้การตอนรับและนำคณะเข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ (S-TREC)  ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ (GALAXI) และ อาคารศูนย์ประกอบและทดสอบระบบดาวเทียม (AIT) ซึ่ง GISTDA เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศ หรือ Space Industry ของประเทศ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 10 New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทยที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งการกระจายรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคม”

“ในโอกาสนี้ สตาร์ทอัพจากโครงการ Space Economy Lifting Off 2023  ทั้ง 10 ทีม ได้มีโอกาสเห็นการทำงานบางส่วนของ GISTDA แบบเจาะลึก จากคณะทำงานและได้ความรู้จากการบรรยายโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานในแต่ละส่วนที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นร่วมกัน ถือเป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังได้เข้าชมอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม หรืออาคาร AIT ที่ทันสมัยมีมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมเล็กของประเทศ และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของโลกในอนาคต” 

“จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนการทำงานนี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และความร่วมมือระหว่างประเทศ การได้เข้าเยี่ยมชม GISTDA และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานด้านอวกาศโดยตรง ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้สตาร์ทอัพมองเห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก GISTDA ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศในการพัฒนาและสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นวงกว้าง รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างครบวงจรเป็นมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจและเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานในระดับโลกได้”

ผู้สนใจในด้านเทคโนโลยีอวกาศและอากาศยาน สามารถมาร่วมชมผลงานและฟัง Pitching พร้อมเป็นกำลังใจให้สตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีม ได้ในงาน DEMO DAY  วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 18.30 น.  ณ  ห้อง Chamber Room โรงแรม S31  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ Link : https://forms.gle/R5wZigCBf3qJWHP38