คุ้มครองสิทธิฯ พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 76 จังหวัด และ กทม. รุ่นที่ 3 ภาคกลาง มุ่งช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ทั้ง 76 จังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco..Webex..Meetings..

โดยมี นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 241 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–3 สิงหาคม 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาทั่วประเทศ ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (Ocipa..V1)

ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคำขอการแสวงหาข้อเท็จจริง สรุปสำนวนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯ การอุทธรณ์ผลการพิจารณาฯ การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ฯลฯ และสามารถสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

โดยนำหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาฯ ที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป