คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในส่วนภารกิจ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในส่วนภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระดับจังหวัด รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกรมฯ ในระดับพื้นที่ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับ นางสาวนิตยา คงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของกรม อาทิ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การจัดการสำนวนคงค้าง การดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการค่าตอบแทนฯ การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา มาตรา 134/1

การขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รวมถึงการถ่ายทอดการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 นอกจากนี้ ยังได้รับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป