คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ครั้งที่ 5 ภาคใต้

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ซึ่งจัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

โดยมี นางบุญภาดา พึ่งบุญฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ดร.ผ่องศรี เวสารัช และ ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาจนฤกษ์ เป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 155 คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 กรมฯ ได้ร่วมกับคณะที่ปรึกษา โดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญและคณะ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาเห็นควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ

กรมจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เป็นครั้งที่ 5 เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และผู้แทนองค์กรอิสระ NGO ฯลฯ

นอกจากนี้ หากท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ website กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.go.th คลิก banner ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ได้ถึง 17 สิงหาคม 2564 นี้