คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ครั้งที่ 2)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ครั้งที่ 2)

นายวีระกร คำประกอบ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

โดยมี นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นางทัศนีย์ เปาอินทร์

โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองพยาน เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าว

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ รายมาตรา โดยที่ประชุมมีประเด็นข้อสงสัยในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 วรรคสอง ประธานจึงได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ เป็นคณะทำงานร่วมกันหารือในประเด็นนี้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้