กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจำเลยในคดีอาญา หรือ “แพะ” ตามนโยบาย รมต.ยธ. เชิงรุก เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 126,312 บาท

สืบเนื่องจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายเชิงรุกช่วยเหลือเยียวยาจำเลยในคดีอาญาหรือ “แพะ” ย้อนหลัง 1 ปี จำนวน 411 ราย ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามให้แพะมายื่นคำขอรับเงินเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ด้วยเหตุนี้ ในวันนี้ (วันพุธที่ 1 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ณ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพ ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางอร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือจำเลยในคดีอาญา (แพะ) ราย นางสุปรีดา สระแมน ซึ่งศาลได้ตัดสินยกฟ้องว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด เพราะไม่มีเหตุเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดแต่อย่างใด โดยได้รับเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 126,312 บาท ซึ่งจำเลยได้รายนี้ได้กล่าวว่า “ยินดีเปิดเผยเรื่องราวตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ให้คนที่ตกเป็นแพะแบบตน ได้รับทราบและเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป”

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมดำเนินการเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ตามแนวทาง ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ (ส่วนกลาง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 เราพร้อมยืนเคียงข้าง “ผู้บริสุทธิ์” และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม”