กิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ “We’re part of the solution #ForNature”

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้

ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติ (National Focal Point) ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้กำหนดหัวข้อวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ คือ “We’re part of the solution #ForNature” หรือ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด”

ในปีนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2464 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการดำเนินการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดีย เผยแพร่ผ่าน Facebook และ Twitter “Biodiversity CHM Thailand” และ YouTube Chanel “Chm Thai” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่สาธารณชน ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่

โดยในวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานนโยบายฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live: Biodiversity CHM Thailand โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน ชมนิทรรศการจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มูลนิธิโลกสีเขียว และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และร่วมรับฟังการพูดคุยในหัวข้อ “Biodiversity is our life…ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสัตวแพทย์ ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพเรา…สุขภาพโลก” 2) ผศ.ดร. ชามา อินซอน อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อผึ้งพาอาศัย” 3) คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ศิลปิน นักแสดง นักสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre, Thailand (EEC Thailand)) ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “รักษ์อย่างเดียวไม่พอ..ต้องเรียนรู้ และปรับตัว” และ 4) คุณคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ศิลปิน นักแสดง ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องง่ายๆ ใกล้ๆ ตัว”