สกสว. จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 44 ได้กำหนดให้ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. และจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รวมถึงการกลั่นกรองคำของบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. และจัดทำคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการนี้ สกสว. จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนด้าน ววน. และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงมีข้อมูลพร้อมสำหรับการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน

โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ และขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเพื่อสร้างพื้นที่การสื่อสารกับประชาคม ววน. ผ่านการบรรยายพิเศษจากผู้บริหาร สกสว. เนื่องจาก ระบบ ววน. ถือเป็นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ  นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจร่วมกันและสื่อสารไปยังประชนและรัฐสภาเพื่อเห็นความสำคัญของการลงทุนในระบบ ววน. ก็เป็นสิ่งสำคัญ

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กล่าวว่า การจัดทำกฎหมายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในแผนของการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย  ที่ผ่านมาเมื่อเราทำงานวิจัย หน่วยงานให้ทุนจะเป็นเจ้าของ กฎหมายฉบับนี้จึงให้สิทธิ์กับผู้ที่ทำวิจัยเป็นเจ้าของได้เลย อีกส่วนที่เราได้ดำเนินการคือ การจัดความรู้งานวิจัยในเชิงชุมชนและสังคม ช่วงโควิดทำให้เกิดการพัฒนาตรงนี้มาก มีคนจำนวนมากที่ตกงานและกลับไปประกอบอาชีพที่บ้าน และได้ทำงานด้านการเกษตร ส่วนนี้ถ้าใช้ความรู้ทางงานวิจัยมาสนับสนุนได้ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ เราจะได้เห็นว่าเป็นเรื่องท้าทาย เมื่อมีปัจจัยเพิ่มมากขึ้น เราจะได้เห็นงานวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคมและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ

“ทุกวันนี้เราพูดว่าการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเป็นการลงทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย การวิจัยจะสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้น สกสว. รวมทั้งองค์กรในระบบบริหารงานวิจัยจะต้องเอาตัวเลขมาแสดงให้เห็นว่าลงทุนวิจัยร้อยกว่าล้าน ทั้งสร้างความรู้พื้นฐานหรือต่อยอด ถ้ามันสร้างผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่หรือทำให้เกิดความกินดีอยู่ดี ซึ่งตีค่าเป็นเงินเกินกว่าสามสี่พันล้านได้ ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเชื่อมั่นได้ ประเทศไทยทำเรื่องการพัฒนาอีอีซี (EEC) หรืออุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องใช้ความรู้ใหม่ทั้งนั้น และเราพบว่าเรามีขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้ ดังนั้น การลงทุนสามสี่พันล้านแต่ได้ผลประโยชน์หมื่นๆล้าน ใครก็สนับสนุนและเห็นด้วยกับการลงทุนด้าน ววน.” ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร กล่าวสรุป

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อ ได้แก่ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว., เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล รักษาการ ผู้อำนวยการภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และเลขานุการคณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐาน, การจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว., ตลอดจนการสื่อสารข้อมูล “การเปิดรับคําของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณ” โดย สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ  สกสว. และปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ การติดตามและประเมินผลและการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว.

นอกจากนี้ ได้เปิดวาระพิเศษเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในระบบ ววน. ใน 4 ด้าน คือ หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ, หน่วยงานด้านสังคม, หน่วยงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข โดย สกสว. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้จะส่งผลให้หน่วยงานรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าใจวิธีการและขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ และสามารถเสนอของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะร่วมกับ สกสว. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการร่วมกันต่อไป