เบโด้ปลื้มงาน“ชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว สู่คุณค่าชุมชนแห่งความสุขอย่างยั่งยืน”ประสบความสำเร็จ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ เบโด้(BEDO) เปิดเผยว่า งาน “ชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว สู่คุณค่าชุมชน” (Home Forest to Community Values)” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จมาก โดยมีผู้ที่สนใจชมงานในครั้งนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ Live Facebook BEDO Thailand มากกว่า 1,500 คน และเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการสร้างพื้นที่สีเขียวของประเทศ ภายใต้บริบท “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอกเครือข่าย “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ภายในงานยังมีการนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิต การอยู่ร่วมกับป่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพบนความยั่งยืน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องนุ่งห่มและของใช้ต่างๆ โดยที่การสร้างรายได้นี้จะเป็นเครื่องมือของการอนุรักษ์

เบโด้ เล็งเห็นถึง ความมั่นคงของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความมั่งคั่งในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นห่วงโซ่สำคัญของเศรษฐกิจระดับประเทศ จึงได้นำหลักการของความมั่งคั่งมาดำเนินงาน ให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพบนความยั่งยืน โดยที่การสร้างรายได้นี้จะเป็นเครื่องมือของการอนุรักษ์ และดำเนินการ ภายใต้แนวคิด 3 ประการ ประกอบด้วย 1. การใช้ทรัพยากรชีวภาพชุมชนเป็นวัตถุดิบในการผลิต, 2. การผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมและ 3. การปันรายได้เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ เบโด้ (BEDO) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ เป็นกลไกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน