สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จับมือ Food For Fighters &The Diplomat Network และ World Reward Solutions ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่หวังร่วมลุยงาน APEC ผ่านโครงการ KYTA Youth Leadership Development ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เยาวชนอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาสาสมัครจากโครงการ Young Khao Yai โครงการ Food For Fighters X Volunteer TU ยั่งยืน ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการ  “KYTA  Youth Leadership Program” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม Raintree Residence อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการนี้จัดขื้นโดย นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ (Khao Yai Tourism Association) และผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fighters ร่วมกับ นายพันธจักร ว่องปรีชา ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท The Diplomat Network เพื่ออบรมหลักสูตรความเป็นผู้นำ เสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต มุ่งบ่มเพาะให้อาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวเติบโตอย่างมั่นคง และเตรียมความพร้อมในการร่วมทำงาน APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เนื่องจากอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวได้ร่วมทำงาน Dinner Incredible ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆ อาสาสมัครที่ขาดโอกาสในการทำกิจกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคCovid-19 ตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา

โดยกลุ่มเยาวชนเข้ารับการเรียนรู้อย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองผ่านแบบทดสอบ DISC จาก บริษัทที่ปรึกษา ENPEO Consulting เพื่อที่จะรู้จักตนเองมากขึ้น และค้นหาลักษณะพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตการทำงาน หลังจากที่จะก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยอาสาสมัครจาก Trekking Thailand Tour

นอกจากนี้นายพันธจักร ว่องปรีชา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Diplomat Network ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานทั้งกับกระทรวงต่างประเทศ ตำแหน่งสุดท้าย เลขานุการเอกฯ และองค์กรเอกชนมากมาย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากการทำงานด้านพิธีการทางการทูต การดูแลความปลอดภัยผู้นำในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการที่ทาง The Diplomat Network มีแผนที่จะได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ร่วมทำงานในงาน APEC ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ เนื่องจากได้เห็นถึงศักยภาพในตัวอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวจากการทำงาน Dinner Incredible ที่ผ่านมา

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และผู้ก่อตั้งโครงการฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดจากประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรสาธารณกุศล และจากโครงการ Food For Fighters รวมถึงได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มโครงการ “KYTA Youth Leadership Program” ว่า “ค่ายเยาวชนในครั้งนี้เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรก เพราะอยากจะให้น้องๆ ที่ได้ร่วมงานกันจากงาน Dinner Incredible เมื่อปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มาช่วยกันถอดบทเรียนจากการทำงาน ซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่น้องๆ เรียนออนไลน์ ขาดโอกาสในการทำกิจกรรมและพบปะผู้คน ทำให้ขาด human touch พอเราได้ร่วมทำงานด้วยกัน ได้เห็นถึงพลังของเด็กๆ ที่มีความกระตือรือร้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาก่อนจะออกไปทำงานอีกด้วย ( น้องๆ ส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และบางคนจบแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน) และทำให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เครือข่ายจิตอาสา การช่วยกันพยุงสังคม การเสริมสร้างพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำ โดยตั้งใจว่าจะจัดค่ายนี้ทุกๆ สองเดือน เพื่อเป็นการสร้างผู้นำที่เปี่ยมด้วยความเมตตา (Compassionate Leadership) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญท่ามกลางความผันผวนของโลกยุคปัจจุบัน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพูดคุยกับ นายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ เจ้าของสวนเอเดน ออร์แกนิกส์ และ นางสาวปวีนา เชี่ยวพานิช เจ้าของร้าน EL CAFÉ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียวรุ่นใหม่  ที่ได้มาร่วมแบ่งปันแนวคิดการทำธุรกิจร้านกาแฟที่ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก SDGs ทั้งแนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างการประกอบธุรกิจและสิ่งแวดล้อม การใช้ภาชนะวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจำกัดขยะ ภายใต้แนวคิดคาเฟ่ขนาดเล็กท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่

นอกจากนี้นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียรได้นำคณะผู้เข้าอบรมเข้าพบเพื่อเล่าถึงสถานการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะของ Mr. Renaud Meyer,Resident Representative จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่งประเทศไทยในโอกาสที่มาทำกิจกรรมที่เขาใหญ่ พร้อมมอบของที่ระลึกผลงานภาพวาดจากนิทรรศการ “The Colors of Nature” ผลงานของนางสาวรักชนก ช่วยเหลือ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในผู้เข้าอบรมและอาสาสมัครรุ่นใหม่จากโครงการ Young Khao Yai & และอาสาสมัครจากโครงการ Food For Fighters

นางสาววัชรีภรณ์ อรุณพันธุ์ หรือ น้องเฟิร์ส ตัวแทนจากกลุ่ม Young Khao Yai ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ รวมถึงโครงการต่างๆ อาทิ Food For Fighters, Dinner Incredible ฯลฯ ว่า การเริ่มต้นทำงานอาสาสมัครของเธอ เธอเริ่มจากศูนย์ โดยที่ไม่รู้อะไรเลย แต่เธอรู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสดีๆ มากมายซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหน และเนื่องจากเธอได้ทำงานร่วมกับ Food For Fighters และสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เธอจึงได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการต่างๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนในฐานะอาสาสมัคร เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการในเขาใหญ่ที่ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เชิญเชฟมิชลินสตาร์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ เชฟหนุ่ม ธนินทร จันทรวรรณ จากร้านชิม บาย สยาม วิสดอม และเชฟแอนดี้ เอกยังสกุล จากร้าน Table 39, ผัดไทยไฟทะลุ มาส่งเสริมส่วนผสมที่ปลูกในท้องถิ่นและการทำเกษตรอินทรีย์ในเขาใหญ่ และยังจัดคอร์สสอนทำอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับโครงการ Food For Fighters เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอีกด้วย

นางสาวกุลภัสสร์ ไชยวงษ์สุริยะ หรือ น้องไหม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาสาสมัครอีกท่านในโครงการยังได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และ งาน Dinner Incredible ว่า ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ COVID-19 นักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว การเรียนออนไลน์และการเว้นระยะห่างทางสังคมมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร เธอกล่าวว่าการทำงานกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ดี “ไหมเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงเลย แต่พี่ๆ ยังคงเชื่อมั่นในตัวเราและสนับสนุนเราจนในที่สุดเราก็สามารถทำงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ การได้ร่วมทำงาน Dinner Incredible เป็นโอกาสที่หายากที่เราจะได้มาร่วมงานกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเชฟมิชลินชั้นนำมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไหมจึงชวนเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยมาร่วมงาน และสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อร่วมงานกันต่อไปในอนาคต”

และโปรแกรมสุดท้ายก่อนปิดค่าย น้องๆ ยังได้พบกับ นางสาวเจน จงสถิตวัฒนา ผู้บริหารโรงแรมเรนทรี เรสิเดนซ์ พาน้องๆ เดินชมห้องสมุดกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจการทำธุรกิจหนังสือของครอบครัวที่มุ่งเสริมสร้างให้คนไทยรักการอ่าน และยังเล่าถึงแนวคิดการสร้างโรงแรมดังกล่าวให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Nature Learning Space) และแนวคิด Green Hotel ที่นำเสนอความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การแจกขวดน้ำให้แก่แขกทุกท่านเพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก, การทำเกษตรอินทรีย์ และจักรยานปั่นน้ำเพิ่มออกซิเจนเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย

ปิดท้ายด้วยการนำพาคณะไปพบกับ ลุงน้อย -นายสุรินทร์ สนธิระติ สวนซ่อนศิลป์” ผู้เปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นป่าขนาด 120 ไร่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และจิตรกรสีน้ำผู้นิยมชีวิตกลางป่ากับครอบครัวที่รัก สวนซ่อนศิลป์จึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยศิลปะและความร่มรื่นของป่าไม้ ลุงน้อยพาคณะน้องๆ ชมหอศิลป์ที่มีผลงานวาดสีน้ำจากศิลปินระดับโลก หลังจากได้เพลิดเพลินกับงานศิลปะและแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่แล้ว น้องๆ ก็ได้ลิ้มรส อาหาร ขนมและเครื่องดื่มแสนอร่อยจากครัว “กลางป่า” จากเชฟตะเกียงอีกด้วย

หากองค์กรใดสนใจสนับสนุนกิจกรรม KYTA Youth Leadership Program สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพันชนะ วัฒนเสถียร โทร. 092 645 5464 หรือติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมได้ที่ FB: Foodforfightersth, สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, The Diplomat Network

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน The Diplomat Network, Good Mission, ENPEO Consulting  ร้านเป็นลาว, ร้าน EL Café, โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์, สวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ปากช่อง, The Gardener Khao Yai, สวนซ่อนศิลป์, World Reward Solutions, Trekking Thailand Tour