อว.แถลงความสำเร็จ 2 โครงการยักษ์ นักรบเพื่อการส่งออก และ นักธุรกิจท้องถิ่น ร่วมใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างยอดขายและผลกำไรนับล้าน เตรียมต่อยอดและเชื่อมโยงโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าวปิดโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT) และ โครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Startup : LBS) รุ่นที่ 2 อย่างเป็นทางการ หลังได้มีส่วนร่วมพัฒนาและผลักดันคนรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Citizen ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ BCG Economy  บนฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการนำประเทศไปสู่ Innovation Nation ยุทธศาสตร์สำคัญของ อว.

โดย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ภารกิจหลักของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. คือการพัฒนาคนไทยให้เป็น Smart Citizen การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ BCG Economy  บนฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการนำประเทศไปสู่ Innovation Nation ยุทธศาสตร์สำคัญของ อว. คือการพัฒนากำลังคนและการสร้างระบบนิเวศน์ของการพัฒนาผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ที่สามารถใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ซึ่งเข้าสู่ยุค Digital Economy เต็มรูปแบบ ทั้งการขายในประเทศและระหว่างประเทศ

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์

ดังนั้น โครงการนักรบเพื่อการส่งออก New Generation Trader หรือ NGT และ โครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น Local Business Startup หรือ LBS ซึ่งดำเนินงานมาเป็นปีที่ 2 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับผู้ที่สนใจด้านการส่งออกการขายในประเทศ การใช้เครื่องมือการตลาดสมัยใหม่ จากโค้ชที่เป็นภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จับมือทำ เป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคต ซึ่งอาจจะมีอายุน้อยร้อยล้านเกิดขึ้นจากโครงการทั้ง 2 ก็เป็นไปได้

ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ NGT จำนวน 6 ทีม 18 คน สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1,000,000 บาท และโครงการ LBS จำนวน 20 ทีม 40 คน สามารถสร้างยอดขายออนไลน์ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/ทีม ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รุ่นที่ 2 มีผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ NGT จำนวน 38 ทีม 112 คน และโครงการ LBS จำนวน 62 ทีม รวม 124 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกทีมได้เพิ่มความรู้และทักษะในด้านความเป็นผู้ประกอบการ growth mindset เอกสารด้านการส่งออก การเจรจาการคู่ค้าในต่างประเทศ เทคนิคการขายออนไลน์ การ Live Commerce การใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมการขาย เทคนิคการยิงโฆษณาของเฟสบุ๊ก การขายผ่าน Line OA, Line Myshop การเรียนรู้ตลาดของ Alibaba ที่เป็นแพลตฟอร์มค้าขายแบบ B2B ระดับโลก, การขายผ่าน e-bay และ taobao และ Special Guest Speaker มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญเจาะลึกสินค้าเกษตรไทยแต่ละชนิดเพื่อการส่งออกและการสร้างโอกาสใหม่ด้วยรถไฟเร็วสูง ลาว จีน และ Guest speakers : Successful Thai exporter (Fruits + snacks) เป็นต้น

จากผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก NGT ได้เปิดแพลตฟอร์มเพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้า ได้แก่ Alibaba ,e-bay และ taobao ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1,000,000 บาท และโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น  LBS  ปัจจุบันสร้างยอดขายกว่า 750,000 บาท

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการได้มีการต่อยอดและเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ของ อว. เช่น Regional Science Park, UBI, TED Fund และ R2M เป็นต้น ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายที่จะดำเนินการต่อเพื่อที่จะสนับสนุนให้นักศึก่ได้ศึกษาวิธีการประกอบธุรกิจจากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทใหม่ของการตลาดยุคใหม่ ตามนโยบายของกระทรวง อว.