น้ำใจน้องพี่สีชมพู

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) นัดรุ่นน้องนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ วิภารัตน์ ไชยานุกิจ ศาสตราจารย์ทัชมัย ฤกษะสุต วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์  เฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ และจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก มาร่วมหารือการทำงานจิตอาสาให้กับ ม.น.ข. และร่วมรับประทานอาหารที่ห้องอาหารเรือนต้น โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ