เซ็นทรัล รีเทล สุดยอดองค์กรด้านความยั่งยืน คว้ารางวัล Sustainability Excellence จาก SET Awards 2023 และติด DJSI กลุ่ม World และ Emerging Markets

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2566 – นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “ในนามของเซ็นทรัล รีเทล เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนต่างๆ ที่เรามุ่งมั่นทำมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรและสถาบันชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งล่าสุดเซ็นทรัล

รีเทล ได้รับรางวัล Commended in Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2023 พร้อมทั้งได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2023 ที่ระดับ ‘AAA’ ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดของประเทศไทย ที่สำคัญยังได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ประจำปี 2023 ในกลุ่ม World เป็นปีแรก และในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผู้ลงทุนทุกสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับ อีกทั้งยังได้รับคะแนน ESG เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน และติดเป็นอันดับที่ 4 ของ DJSI ในกลุ่มค้าปลีกจาก 502 บริษัทค้าปลีกทั่วโลก จากการประเมินของ S&P Global อีกด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรค้าปลีกค้าส่งต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งเอเชียที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ”

สำหรับรางวัล Commended in Sustainability Awards สาขา Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2023 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับเกียรติจากนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างโดดเด่น และเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำไปสู่การเติบโตของผลประกอบการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงรอบด้าน ลดผลกระทบเชิงลบ และมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) ภายใต้กลยุทธ์ CRC ReNEW ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce Greenhouse Gases ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่ Eco-friendly Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Waste Management การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมให้กับทุกภาคส่วน พร้อมส่งต่อแนวคิดเหล่านี้ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเซ็นทรัล รีเทล ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Inclusive Growth) และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป