“เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชวนผู้บกพร่องทางการได้ยินและมองเห็นประกวดมารยาทไทยและอ่านฟังเสียง ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมทุนการศึกษา

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” จุดประกายเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการประกวดมารยาทไทยและอ่านฟังเสียงผ่านรูปแบบออนไลน์  สำหรับปีนี้อำนวยความสะดวกมากขึ้นให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินด้วยการประกวดรอบคัดเลือกแบบออนไลน์ รวมทั้งการเพิ่มจำนวนตัวแทนโรงเรียนมากขึ้น  เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โดยครูและอาจารย์ทั่วประเทศสามารถส่งผลงานของน้อง ๆ เยาวชนเข้าร่วมประกวดในนามสถาบัน  ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com ได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเยาวชนทุกกลุ่มให้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์ส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน จึงเปิดพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยการประกวดมารยาทไทย สำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สามารถส่งได้สูงสุดระดับละ 3 ทีม และการประกวดอ่านฟังเสียง สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้รวมกันสถาบันละ 6 คน  ส่วนเยาวชนทั่วไป สามารถประกวดได้ทั้งมารยาทไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกวดวาดภาพดิจิทัล 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คุณครูและอาจารย์ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา  โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  – 27 สิงหาคม 2564  คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062 070 0088, 062 070 0099