ไฟ-ฟ้าโดย ทีทีบีคว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี 2563 จากภาพยนตร์โฆษณา “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม”

ไฟ-ฟ้าโดย ทีทีบี ได้รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) จากภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์เรื่อง “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กๆ ในชุมชนที่อาจจะเริ่มต้นด้วยต้นทุนชีวิตที่ติดลบ โดยมีศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้กลายเป็นเด็กธรรมดาที่เป็นคนดีและมีความสุข และมีโอกาสเป็นผู้ให้ด้วยการนำทักษะทางศิลปะและทักษะชีวิตที่ได้เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาครอบครัวและสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี คือมุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนเพื่อสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยสามารถรับชมโฆษณา เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม ได้ที่https://www.youtube.com/เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม

รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดจัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยถ่ายทอดในรูปแบบ Virtual Live ผ่านเฟซบุ๊กศูนย์คุณธรรม และเฟซบุ๊กกองทุนฯ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 11ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศยกย่องให้แก่องค์กร หน่วยงาน และรายการที่ผลิตเนื้อหาในแง่มุมที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม และสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม