องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สานต่อโครงการ Life’s Better with Dogs บริจาควัคซีนและอาหารสุนัข เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)

เนื่องด้วยทุกวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) จึงสานต่อโครงการ Life’s Better with Dogs เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์สู่คนจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย

สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ทำงานในการขับเคลื่อนสังคม นโยบาย และปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีบทบาทในการทำงานด้านสัตว์ในชุมชน เช่น สุนัขและแมว โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยภายใต้โครงการ Life’s Better with Dogs ซึ่งได้เริ่มการทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน

โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ การจัดทำคู่มือสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัด เป็นต้น โดยปีนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) เราได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้ปลอดโรคและยังทำให้ชุมชนปลอดภัยจากอันตราย พร้อมมอบอาหารสุนัขให้แก่วัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการและชุมชนดินแดงเพื่อช่วยเหลือในช่วงวิกฤษโควิด-19 อีกด้วย”

ข้อมูลล่าสุดในปีนี้จากกรมควบคุมโรค เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสิ้น 5 รายทั่วประเทศไทย* และด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ลดลง สัตว์ถูกทอดทิ้งมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้สิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ คือ เรื่องสวัสดิภาพสัตว์และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางที่เรียกว่า CNVR ได้แก่ Catch คือ การจับสุนัขและแมว N คือ Neuter การทำหมัน V คือ Vaccinate การฉีดวัคซีน และ R คือ Return การนำกลับไปที่เดิม สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีควบคุมจำนวนประชากรสุนัขที่ได้ผลและมีมนุษธรรม รวมถึงการสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้กับสุนัขด้วยเช่นกัน

สำหรับโครงการ Life’s Better with Dogs ที่มุ่งรณรงค์และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง ตลอดจนลดปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ในปีนี้องค์กรฯ ได้มอบวัคซีนฯ จำนวน 20,100 โดส ให้แก่กรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังส่งมอบอาหารสุนัขและแมวจำนวนกว่าสองตัน ถวายแด่พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร) เจ้าคณะตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ดูแลนำไปเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งภายในวัดเป็นจำนวนมากกว่า 400 ตัว ซึ่งส่วนหนึ่งของสุนัขเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งเนื่องจากเจ้าของได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้มอบอาหารเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ชุมชนดินแดงจำนวนรวมกันทั้งสุนัขและแมวเกือบ 400 ตัวอีกด้วย

*อ้างอิง https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20344&deptcode=brc