โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan Center) พร้อมให้บริการแล้ว วันนี้!

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญ และพิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan Center) โดยบริษัท โตโมกราฟ จำกัด ในเครือสีมาคอร์ปอเรท ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า ๖๔ สไลด์ เพื่อความแม่นยำในการค้นหา และประเมินรอยโรค ลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ โดยแพทย์สามารถได้รับข้อมูลการวินิจฉัยโรคที่ดีขึ้นในการวางแผนการรักษาโรค ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการตรวจและรักษาที่ดียิ่งขึ้นไป เป็นการยกระดับการรักษามาตรฐานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan Center) มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และตัวแทนบริษัทฯ ร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan Center) เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๗๒๙๓ , ๐๙ ๖๙๙๗ ๙๑๓๖