ลอรีอัล รับรางวัล UN Women 2021 Thailand Women Empowerment Principles (WEPs) Awards จากโครงการกิจกรรมชุมชนส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ UN Women 2021 Thailand Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs) ในสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม รางวัลจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

“ลอรีอัล ประเทศไทย รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล WEPs Awards เราให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและมุ่งดำเนินโครงการกิจกรรมชุมชนหลากหลายโครงการ หนึ่งในโครงการที่เราดำเนินมายาวนานตลอด 19 ปีคือ โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์(For Women in Science) ซึ่งได้มอบทุนวิจัยให้กับนักวิจัยสตรี เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้นักวิจัยสตรีไทยในการสร้างงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และผลักดันให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์ในระดับสากลได้ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนสตรีผู้ขาดโอกาสผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตBeauty for a Better Life’ ที่อบรมทักษะอาชีพช่างทำผมให้ผู้ขาดโอกาส ให้สามารถประกอบอาชีพได้จริง และล่าสุด แบรนด์ลอรีอัล ปารีส ของเราได้เดินหน้าโปรแกรมการฝึกอบรม Stand Up ลดภัยคุกคามบนท้องถนน ในประเทศไทย โดยเปิดอบรมออนไลน์ฟรีสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป เพื่อให้สตรีไทยได้เรียนรู้วิธีการโต้ตอบอย่างปลอดภัยเมื่อถูกล่วงละเมิด” นางอินเนส คาลไดรา กรรมกรรมผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าว

รางวัล WEPs Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทและผู้นำองค์กรเอกชนที่อยู่เบื้องหลังความคิดริเริ่มผลักดันแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของศักยภาพสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ ผนวกกับความพยายามที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจของประเทศไทย ภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (WEPs) 7 หลักการ ปัจจุบันมีบริษัทกว่า 5,600 แห่งจากทั่วโลกที่ได้ลงนามแสดงเจตจำนงค์และความมุ่งมั่นดำเนินตามหลักการดังกล่าว และกว่า 1,500 แห่งเป็นบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมลงนาม

รางวัล WEPs Awards มี 6 สาขารางวัล ประกอบด้วย สาขาผู้นำองค์กรที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ สาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ สาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม สาขาความโปร่งใสและการรายงาน สาขาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมกับรางวัลพิเศษที่มอบใหักับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส่งเสริมและดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 6 สาขา

รางวัลสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการบูรณาการกลยุทธ์ความเสมอภาคระหว่างเพศ กับกลยุทธ์ความยั่งยืนผ่านโครงการการกุศล หรือโครงการด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภายในชุมชนให้แพร่หลายมากขึ้น

เนื่องจาก ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขานี้ บริษัทจึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล WEPs Awards ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะมีการประกาศผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน ในอันดับถัดไป

รางวัล WEPs Awards จัดขึ้นโดยโครงการ WeEmpowerAsia ของ UN Women ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) และองค์กร Investing in Women ที่ UN Women ได้จัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Foundation Asia) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) โดยมีหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (FTCC) และหอการค้ายุโรป (EABC) ร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์รางวัล

สามารถติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประกาศผลรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards ได้ที่: https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/10/seven-thai-firms-win-award-for-gender-inclusivity-from-un-women-and-eu