GULF ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ

ล่าสุด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มทรัพยากร (Resource) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Ceremony ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) พร้อมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังคงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนชุมชนและสังคม ซึ่งในปีนี้ รายชื่อบริษัทฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน THSI ตอกย้ำให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน เช่น ปรับตัวโดยการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานในยุค New Normal ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ กัลฟ์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ บุคลากร และคนในสังคม เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง อีกทั้งพร้อมปรับตัวอยู่เสมอเพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นยั่งยืน โปรดไปที่ www.setsustainability.com