เซ็นทรัล รีเทล คว้า 5 รางวัลรวด Asian Excellence Awards 2021 ย้ำความเป็นผู้นำด้านรีเทลและองค์กรเป็นเลิศระดับเอเชีย

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คว้า 5 รางวัล Asian Excellence Awards 2021 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านรีเทลควบคู่กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่ ดีเยี่ยมในระดับสากล โดย 5 รางวัลประกอบไปด้วยรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่นายญนน์ โภคทรัพย์ รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CSR) รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Company) และรางวัล “ทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม” (Best Corporate Communications Team)

รางวัล Asian Excellence Award จัดขึ้นโดย Corporate Governance Asia นิตยสารชั้นนำของฮ่องกงด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการเพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารงานและจัดการด้านการเงิน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อนักลงทุนและการสื่อสารองค์กรที่ดีเยี่ยม ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทต่างๆ ในประเทศและดินแดนทั่วเอเชีย อาทิ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดยทั้ง 5 รางวัลดังกล่าวมีรายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

  1. รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” มอบให้แก่ นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งพิจารณาจากความเป็นผู้นำองค์กรที่มีความสามารถ ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ภายใต้ความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่จากวิกฤตโควิด-19 ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
  2. รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” มอบให้แก่นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ และการปรับแผนลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  3. รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” มอบให้แก่บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พิจารณาจากการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงแนวทางในการสร้างประโยชน์ด้วยหลักธรรมาภิบาล
  4. รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” มอบให้แก่บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งพิจารณาจากการสื่อสารต่อกลุ่มนักลงทุน โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นทั้งในระดับประเทศและสากล
  5. รางวัล “ทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม” มอบให้แก่บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งพิจารณาจากความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำ วางแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี จนเป็นที่ยอมรับบนเวทีนานาชาติ 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากนิตยสาร Corporate Governance Asia รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จของทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานเซ็นทรัล รีเทลทุกคน เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ สู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหาร การจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการสื่อสารองค์กร แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่จากวิกฤตโควิด-19 แต่เซ็นทรัล รีเทล ก็ยังขับเคลื่อนธุรกิจมาได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน โดยร่วมมือกับภาครัฐในการจัดการวิกฤตโควิด-19 และสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวและแข็งแรงยิ่งกว่าเดิม ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและทุกภาคส่วนสำหรับความไว้วางใจที่มีต่อเซ็นทรัล รีเทล และขอขอบคุณพนักงานของเราสำหรับความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน”

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่มีแพลตฟอร์ม omnichannel ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทยเพื่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็น ‘Central to Life’ หรือศูนย์กลางชีวิตของผู้คน โดยเรายังจะรักษาการสื่อสารกับกลุ่มนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสในขณะที่รักษามาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการไปด้วยกัน