รฟฟท. จัดโครงการ CSR “สานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี ครั้งที่ 2”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการ CSR “สานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี” ครั้งที่ 2 ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบนิเวศพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย (Marine and Coastal Ecosystem) ซึ่งปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยกำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนต่างๆ ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนและระบบนิเวศอื่นๆ ในบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียงป่าชายเลน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจ ประชาชน และของประเทศโดยรวม ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ จึงควรหาทางป้องกันและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลก ขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเจริญเติบโต

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี ครั้งที่ 2 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อปลูกฝังให้พนักงาน รฟฟท. ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวิถีชีวิตที่ใส่ใจ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษา ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี (good citizen)

โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสานสัมพันธ์ภายในองค์กรหล่อหลอมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี มีความรักความสามัคคีต่อกันมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การทำงานที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งยังน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

“มากกว่าการเดินทาง คือ ความพิเศษ”

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง