มูลนิธิไทยเครดิตเปิดตัว 2 โครงการเพื่อสังคม ภายใต้แนวความคิด EMpower for Community มุ่งพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  • พร้อมเดินหน้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบตามแนวความคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาอาชีพผ่านการฝึกอบรม ที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยวิทยากรมืออาชีพให้แก่เกษตรกรในชุมชน

กรุงเทพฯ 19 กรกฎาคม 2566 – มูลนิธิไทยเครดิต  เปิดตัว 2 โครงการเด่นเพื่อสังคม ภายใต้แนวความคิด EMpower for Community ได้แก่ โครงการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และ โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน OTOP พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding (MoU)) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำร่องพัฒนาชุมชนในตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่ขับเคลื่อนตามแนวการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model ที่เน้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ทรัพยากรน้อยลงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชีวภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals)

วิญญู ไชยวรรณ, ผศ. ดร. พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยเครดิต กล่าวว่า “มูลนิธิไทยเครดิตก่อตั้งโดยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มูลนิธิฯ จึงริเริ่ม 2 โครงการคุณภาพเพื่อสังคมตามแนวความคิด EMpower for Community โดยยึดมั่นบนพื้นฐาน “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” ซึ่งเป็นหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยเครดิตฯ ภายใต้ โครงการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ มุ่งพัฒนาชุมชนนำร่อง 2 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านนิคม และหมู่ที่ 14 บ้านสุขสบาย ในตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องซึ่งจะขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ทั้งยังส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินในระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ให้ความรู้ และปลูกฝังวินัยทางการเงินที่ดี สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำไปสู่ความอยู่ดีกินดีและปลอดภัยของเกษตรกรและประชาชนอย่างยั่งยืน

ประธานมูลนิธิไทยเครดิตลงพื้นที่พบปะคนในชุมชน

นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ริเริ่มโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน OTOP เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งเน้นการใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมูลนิธิฯ จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อนำมาเป็นของที่ระลึกของธนาคารไทยเครดิตฯ ต่อไป

นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยเครดิต

นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยเครดิต กล่าวเสริมว่า “ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของมูลนิธิไทยเครดิตในจังหวัดนครปฐม เราจะจัดการฝึกอบรมด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ สมาชิกชุมชน เกษตรกร และนักเรียน 4 โรงเรียนในตำบลลำเหย ซึ่งเนื้อหาการอบรมไม่ได้มีสอนในห้องเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำทักษะที่เรียนรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง วางแผนการเงินส่วนบุคคล สร้างรายได้ให้ชุมชน มีภูมิคุ้มกันทางการเงินซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน” นายรอยย์กล่าว

#ไทยเครดิต #มูลนิธิไทยเครดิต #Thaicredit #EMpowerforCommunity