“กัลฟ์” ดัน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซงสู่ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมสานต่อประเพณีชาวนาไทย ในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ นำโดย นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กิจกรรม “สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว” เพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม คือ ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ที่มีเสน่ห์แบบชาวนาดั้งเดิมให้กับคนรุ่นใหม่ เยาวชน คนในชุมชน และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเกี่ยวข้าว พิธีเกี่ยวแรก เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่โพสพ ก่อนการลงแขกเกี่ยวข้าว ต่อด้วยการทำขวัญข้าว นวดข้าว และฟาดข้าว ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนที่จะเป็นข้าวสารอย่างที่เราได้รับประทานกันในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี โดยกัลฟ์ได้พัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้า ให้เป็นแปลงนาสาธิต และศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ 42 ไร่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สันทนาการในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กล่าวว่า ” ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าหนองแซง พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โรงไฟฟ้าและวิถีเกษตรชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และโครงการต้นแบบในการทำ เกษตรอินทรีย์

ระยะเวลากว่า 8 ปี ในการดำเนินงานโครงการมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานที่ไม่ใช่เพียงเกษตรกรในชุมชนโดยรอบเท่านั้น แต่ยังมีนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการจากที่ต่างๆ มาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง “กัลฟ์” จึงมีเป้าหมายอยากให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้เป็นต้นแบบของ เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีการวางแผนและออกแบบให้นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ทางศูนย์ตั้งเป้าที่จะผลักดันวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรมให้ความรู้กับชุมชน เช่น การเลี้นงไส้เดือนใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของโครงการนำร่องสู่การทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร และสร้างความยั่งยืนให้กับวิถีเกษตรชุมชนอย่างแท้จริง