แสดงความยินดี

หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ศาสตราภิชาน” พร้อมร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิด ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์  โดยมี ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ และคณาจารย์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ