มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาและโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมอบทุนให้โครงการด้านเภสัชศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับประเทศ ทุนการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนเชิญวิทยากรเภสัชศาสตร์จากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้ ทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร และทุนวิจัยพัฒนาฯ จากแรงบันดาลใจของคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายเพียงคนเดียวของอาจารย์เกษม และคุณทับทิม ปังศรีวงศ์ ซึ่งได้ประจักษ์ถึงปณิธานอันแน่วแน่ของบิดาในการอุทิศตนริเริ่มและพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบิดาผู้เป็นปูชนียบุคคลในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยจัดตั้งมูลนิธิฯ ภายใต้เงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการมอบเงินทุนจำนวนนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจัดมอบทุนปีละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินมูลค่า 3-4 ล้านบาทต่อปี และมีการมอบทุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด

นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ แสดงถึงเจตนารมณ์และกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการมอบทุนสนับสนุนด้านเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของยุควิกฤตโรคระบาด “นานาประเทศทั่วโลกและประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 มาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปีเต็ม ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำเนินชีวิต มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมักเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมทั้งทุนวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่จะนำไปใช้พัฒนาต่อยอดและค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองและสังคมโลกต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยเล็งเห็นว่าการวิจัยพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ไม่อาจหยุดนิ่งได้ และต้องพัฒนาให้ทันท่วงทีต่อการนำมาใช้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และบำบัดภัยคุกคามจากโรคระบาดอุบัติใหม่ที่พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา”

ในปี พ.ศ.2565 นี้ คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้จัดมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกดังที่กล่าวข้างต้น มูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด จึงทำให้สามารถจัดพิธีมอบทุนได้เพียงครั้งเดียวให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยประจำปี 2565 จำนวน 60 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,420,100 บาท ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  โดยผ่านระบบ Zoom Webinar และโอนเงินทุนสนับสนุนฯ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน

ด้าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนในทุกสาขา “มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาให้มีความเจริญก้าวหน้า ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ และเป็นเครือข่ายเผยแพร่เกียรติคุณของเภสัชกรดีเด่นสาขาต่างๆ รวมทั้ง เพื่อให้เภสัชกรรุ่นหลังได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและปณิธานของเภสัชกรรุ่นบุกเบิกที่มีอาจารย์หลายๆ ท่าน รวมทั้งอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ด้วย ในปีนี้มีโครงการขอความอนุเคราะห์และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในหมวดทุนการศึกษาและหมวดทุนงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ ผมขอขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิฯ กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการที่ให้ความกรุณาและช่วยเหลือให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดีเสมอมา และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเพื่อตัวของท่านเองและเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรม”

เกียรติประวัติ อาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ท่านเป็นเภสัชกรไทยคนแรกที่สำเร็จปริญญาโทเภสัชศาสตร์ (Master of Science in Pharmacy) จากต่างประเทศ (Philadelphia College of Pharmacy and Science) ท่านมีความตั้งใจจริงในการวางรากฐานพร้อมส่งเสริมและบูรณาการวงการเภสัชกรรมแบบครบวงจร ท่านได้สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในหลายๆ ด้าน อาทิ เป็นผู้สร้างรากฐานการจัดการเรียนการสอนนิสิตเภสัช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 และท่านเคยดำรงตำแหน่งอดีตนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันคนแรก ด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาจารย์เกษมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในปี พ.ศ. 2497

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้จัดพิธีรับมอบทุน ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

จำนวน 60 ทุน/โครงการ คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 2,420,100 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมวด 01 ทุนการศึกษา/ทุนการฝึกอบรม

ประเภท ก. นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถาบันละ 2 ทุน รวม 19 สถาบัน รวม 38 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,140,000 บาท

ประเภท ข. ทุนอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง วิทยาลัยเภสัชบำบัด และทุนศึกษาต่อปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

หมวด 02 ทุนสนับสนุนการวิจัย

 • 2.1 โครงการงานวิจัย “การศึกษาถึงผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมต่อความตระหนักรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนอย่างสมเหตุสมผลในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน” มอบให้ ภญ.รัตนาภรณ์ แสนสุด เภสัชกรปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเงิน 10,000 บาท สนับสนุนค่าตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 • 2.2 โครงการงานวิจัย “สตีโนโทรโฟโมแนส มัลโตฟิเลีย : การศึกษาฤทธิ์ยาเดี่ยวและยาคู่ผสม รูปแบบขนาดยาอาศัยการจำลอง มอนติคาร์โล และผลลัพธ์การรักษาทางคลินิก ณ โรงพยาบาลตติยภูมิในประเทศไทย” มอบให้ ภญ.พัชราภา บุญมี เภสัชกรชำนาญการ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 146,000 บาท 
 • 2.3 โครงการงานวิจัย “ผลของอัตราการบริหารยาแมกนีเซียมทางหลอดเลือดดำต่อเภสัชจลนศาสตร์ของแมกนีเซียมในผู้ป่วยศัลยกรรม ชที่มีภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ” มอบให้ ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเงิน 79,000 บาท
 • 2.4 โครงการงานวิจัย “ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของเครื่องบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับอาการไม่พึงประสงค์จากยาในประชากรไทย” มอบให้ อ.ดร. ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเงิน 114,600 บาท
 • 2.5 โครงการงานวิจัย “การศึกษาผลของโปรแกรมให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” มอบให้ ภญ.พันธิตรา ภู่คำมี เภสัชกรปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 10,000 บาท สนับสนุนค่าตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
 • 2.6 โครงการงานวิจัย “การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันกลุ่มอายุน้อยและผู้ป่วยกลุ่มอายุมาก ที่เริ่มต้นรับการรักษาด้วยยา Levodopa ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่” มอบให้ ภญ.อำไพพิมพ์ไกร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นเงิน 70,000 บาท
 • 2.7 โครงการงานวิจัย “โครงการ ประสิทธิภาพของแนวทางสนับสนุนการปรับขนาดยาฉีดอินซูลินด้วยตนเองรูปแบบต่างๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย มอบให้ ภญ.ปณิธาน พิทักษ์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลน่าน เป็นเงิน 25,000 บาท 
 • 2.8 โครงการงานวิจัย “การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ในการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มอบให้ ภญ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก  อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเงิน 50,000 บาท
 • 2.9 โครงการงานวิจัย “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสำคัญในฟ้าทะลายโจรโดยใช้เทคนิคไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่อง FTIR ร่วมกับเทคนิคเคโมเมตริก” มอบให้ ผศ.ดร.ภก.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเงิน 100,000 บาท
 • 2.10 โครงการงานวิจัย “ผลการรักษาและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตภายใน 30 วัน ในเด็กที่ติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Enterobacterales ที่ดื้อต่อยาเซฟไทรแอกโซน” มอบให้ ภญ.วรรษา เจริญไวยเจตน์ ฝ่ายบริบาลเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
 • 2.11 โครงการงานวิจัย “การพัฒนาบริการจัดการความเครียดในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน” มอบให้ ภญ.อมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา เป็นเงิน 27,500 บาท
 • 2.12 โครงการงานวิจัย “รูปแบบการรักษาด้วยยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน (dual antiplatelet  therapy; DAPT และผลลัพธ์ ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการทำหัตถการผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน ในเวชปฏิบัติจริง” มอบให้ ภญ.ปรียเนตร วิไลรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงิน 50,000 บาท
 • 2.13 โครงการงานวิจัย “ความแม่นยำของ HAS-BLED score และ Bleed MAP score ในการทำนายการเกิดภาวะเลือดออกภายหลังการทำหัตถการที่ไม่ใช่ทางด้านหัวใจ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่เข้ารับบริการ ณ คลินิก peri-operative care โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” มอบให้ ภญ.ธนาภรณ์ ภู่หิรัญกุล เภสัชกร ฝ่ายบริบาลเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
 • 2.14 โครงการงานวิจัย “การเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตที่ 28 วันของผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากหัวใจ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับยานอร์อิพิเนฟริน และกลุ่มที่ได้รับยาโดปามีน” มอบให้ ภญ.สุธิดา จันทร์เจนจบ เภสัชกรฝ่ายบริบาลเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
 • 2.15 โครงการงานวิจัย “ผลของระยะเวลาที่ค่าระดับยาไซโคลสปอรินอยู่ในช่วงการรักษาต่อการเกิดปฏิกิริยาปฏิเสธหัวใจในช่วง 1 ปีแรก หลังปลูกถ่ายหัวใจ” มอบให้ ภก.วัจน์สิทธิ์ ชัยปฏิวัติ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มวิชาเภสัชและการบริบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 20,000 บาท
 • 2.16 โครงการงานวิจัย “ผลการศึกษาด้านความปลอดภัยของการให้ยาต้านเกล็ดเลือด Ticagrelor ในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้นหลังการเปิดหลอดเลือดด้วย streptokinase” มอบให้ ภญ. ภรณ์ผกา เอื้อพรพาณิช อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเงิน  20,000 บาท
 • 2.17 โครงการงานวิจัย  “ความสัมพันธ์ของภาวะพหุสัณฐานของยีน CYP450 และ drug efflux transporters ต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาในผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กที่ได้รับการรักษาด้วยยาโอซิเมอร์ตินิบ” มอบให้ ภก.ธีรภัทร์ มาแจ่ม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเงิน 200,000 บาท

หมวด 03 ทุนสนับสนุนงานประชุมวิชาการ

 • 3.1 การประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST 2022) มอบให้  รศ.ดร.ภญ. อรลักษณา แพรัตนกุล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน และ มูลนิธิไอเอสพีอี และสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เป็นเงิน 100,000 บาท
 • 3.2 การประชุมวิชาการโดยเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในงานประชุม Global Conference on Pharmaceutical and Clinical Research จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 มอบให้ ภญ. ธิตินันท์ รักษ์หนู เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี เป็นเงิน 18,000 บาท เป็นค่าลงทะเบียน

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์  ได้มอบทุนสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • 2560 รวม 23 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 3,831,000  บาท
 • 2561 รวม 39 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 3,944,400  บาท
 • 2562 รวม 49 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 3,637,265  บาท
 • 2563 รวม 58 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,000,000  บาท
 • 2564 รวม 48 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,402,354  บาท
 • 2565 รวม 60 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,420,100  บาท
 • รวม 277 ทุน/โครงการ ยอดรวม 6 ปี 18,235,119 บาท

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เปิดให้นักศึกษาและเภสัชกรที่สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 0-2253 0178-81 ต่อ 308 หรือ E-mail: admin@doctorkasem-foundation.org