finbiz by ttb แนะ SME ใช้หลักการ LEAN ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากกระแสความยั่งยืน (ESG) ที่กำลังเป็นที่สนใจในช่วงนี้ และจะยังคงเป็นหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป แต่จะทำอย่างไรให้ไปถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในคำตอบของกระบวนการผลิต กระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่ การลดต้นทุน การลดความสิ้นเปลือง รวมไปถึงการลดปริมาณขยะลงได้

LEAN เป็นกุญแจอีกดอกที่ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน finbiz by ttb ขออธิบายหลักการ LEAN เบื้องต้นว่า คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก

LEAN คือ การลดความสูญเปล่า ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ เน้นที่การมองหาความสูญเปล่า (Waste) และลดละเลิกความสูญเปล่านั้น ภายใต้แนวคิด “พยายามทุกวิถีทางในการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลงทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไม่มีความสูญเปล่าอีกต่อไป เพราะลูกค้ายอมจ่าย เพื่อให้ได้คุณค่า (ไม่ได้จ่ายให้กับ ความสูญเปล่า)

โดยความสูญเปล่า มีทั้งหมด 7+2 ประการ ดังนี้

 1. Over Production: ผลิตมากเกินความจำเป็น
 2. Over Processing: ทำงานซ้ำซ้อนเกินไป
 3. Transportation: เคลื่อนย้ายงานเกินความจำเป็น โดยเน้นที่การเคลื่อนที่ของสิ่งของ เช่น วัตถุดิบ
 4. Inventory: เก็บสินค้าเกินความจำเป็น
 5. Motion: ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนไหว โดยไม่จำเป็น เน้นที่การเคลื่อนที่ของพนักงาน เช่น การวาง Workstation ที่ไม่ดีพอ ซึ่งสามารถใช้กิจกรรม 5 ส. ช่วย (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)
 6. Waiting: มีงานรอคอย ทำให้ต้องเสียเวลาไปเปล่า ๆ
 7. Defects: เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเสมอ

และอีก 2 ประการ ที่มักเกิดขึ้น ได้แก่

 • การไม่ใช้ความสามารถ หรือ ศักยภาพของบุคลากรให้เต็มที่ 
 • การทำงาน หรือ สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Lack of Safety)

อุปสรรคของ LEAN

 1. การใช้หลักการ LEAN กับองค์กรต้องอาศัยความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หากไม่เอาจริงเอาจัง จะไม่สำเร็จและเป็นการสูญเปล่า
 2. เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ การที่องค์กร LEAN มาก ๆ อาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่า หากองค์กรสามารถสร้างผลผลิตโดยปราศจากความสูญเปล่า ลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรลงได้ รวมไปถึงในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสภาพการทำงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง finbiz by ttb ได้พัฒนาหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb  เป็นหลักสูตรเพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านความท้าทายของโลกปัจจุบัน ปรับตัวตอบโจทย์ยุคดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์โปรแกรมการเรียนรู้ 8 วัน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 5 สิงหาคม 2566 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสามารถสมัครหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/fin-biz-lean  หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 1172 1166