เวทีหารือพหุภาคี เรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง” (Multi-Stakeholder Consultation on Provincial SDG Progress)

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union – EU) ได้จัดให้มีการประชุมหารือความก้าวหน้าด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของ 15 จังหวัดนำร่อง ซึ่งดำเนินการครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ในจังหวัดเชียงราย และ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นหารือพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน

ความพยายามเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการรับมือกับความท้าทายในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วน ซึ่งเน้นส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมเพื่อสร้างความมั่นใจในอนาคตที่ยั่งยืนของประชาชน ตามแนวทางทั้งรัฐทั้งเรา หรือ a whole-of-society approach อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ประเทศไทยก้าวไปสู่กรอบเวลาของการบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในระยะเวลา 7 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเป้าหมาย SDGs ในระดับพื้นที่และท้องถิ่นพร้อมกับต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ของการหารือจะทำให้สามารถกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดและสร้างความตระหนักรู้ต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปรับใช้กับนโยบายและแผนงานพัฒนาในระดับจังหวัดได้ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นต่อผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ในพื้นที่ 15 จังหวัดนำร่อง จะนำไปประกอบการจัดทำรายงานชุดข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Profile) ในระดับจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ UNDP จะได้จัดให้มีกิจกรรมเวทีหารือในหัวข้อเดียวกันในอีก 13 จังหวัดระหว่างห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคมตามกำหนดวันเวลาด้านล่าง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านทางออนไลน์ หรือ ที่ศาลากลางจังหวัดของแต่ละจังหวัดได้ที่ ลงทะเบียน หรือติดตาม LIVE การประชุมได้ที่เฟสบุ๊คเพจ UNDP Thailand

การมีส่วนร่วมในงานประชุม: ติดตามโซเชียลมีเดียของ UNDP บนช่องทาง Instagram และ Facebook และร่วมพูดคุยโดยใช้แฮชแท็ก #OurSDGs #SDGLocalTH #เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของเราทุกคน