TIBD และ บจ.วิสไบโอ ผนึกพลัง ม.เกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมศึกษาวิจัย วัตถุดิบสมุนไพรแปรรูป

บจ.เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ และ บจ.วิสไบโอ ผนึกพลัง ม.เกษตร ดำเนินการโดยคณะวิทย์ฯ ร่วมทัพส่งเสริม สนับสนุน และร่วมศึกษาวิจัย วัตถุดิบสมุนไพรแปรรูป เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 18 พฤกษภาคม 2566 นายณัชพล  สมรักษ์ กรรมการบริษัทเทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด (TIBD) และนายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสไบโอ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับมอบอํานาจ โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ

การผนึกพลังระหว่างบริษัทเทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด (TIBD) และบริษัทวิสไบโอ จำกัด (VISBIO) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นให้มีการศึกษาและวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ทำให้สามารถพัฒนาสารสกัดและวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการในตลาดสุขภาพและความงาม นอกจากนี้เรายังทำบันทึกข้อตกลงการร่วมวิจัยศึกษาและการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดยการวิจัยศึกษาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าและการเชื่อมโยงห่วงโซ่ อุปทาน สามารถช่วยให้เราเข้าใจและประเมินคุณค่าที่สร้างขึ้นตลอดจากกระบวนการผลิต ตลอดจากการคัดเลือกวัตถุดิบ การแปรรูป การผลิต การจัดจำหน่าย และการบริโภค การศึกษาและวิจัยในด้านนี้จะต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อทดลอง วิเคราะห์ และประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพ โภชนาการ และประสิทธิภาพในด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพื่อประยุกต์ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

การร่วมมือระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยยังเป็นการสร้างโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม โดยการนำเอาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิจัยจากมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยสู่ระดับโลก บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด (TIBD) และบริษัท วิสไบโอ จำกัด (VISBIO) จะดำเนินการโดยมุ่งหวังในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและสร้างความเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในประเทศไทยและตลาดสากล บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศของเราสามารถเป็นผู้นำในการนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสุดในอุตสาหกรรมสุขภาพ และความงาม รวมถึงเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และการวิจัยเข้าสู่การใช้งานในสาขาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

ด้วยการร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด (TIBD) และบริษัทวิสไบโอ จำกัด (VISBIO) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสองฝ่ายจะมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม พร้อมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจภายในประเทศไทยเติบโตและเป็นแรงขับเคลื่อนในตลาดโลก