กระแสตอบรับดีเยี่ยม PDPASME ขยายเรียนฟรี มุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุม SMEs กว่า 2,000 ราย

PDPASME เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มอีก 1,000 ราย รวมเป็น 2,000 ราย หลังมีกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจสมัครโครงการท่วมท้น สะท้อนกระแสความเคลื่อนไหวตื่นตัวด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของหน่วยธุรกิจเอกชนทั่วประเทศ

เพราะการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลาย ๆ แห่งยังไม่ทันเข้าใจ หรือมีความตระหนักประเด็นนี้แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการทำตามนโยบายและกฎหมาย โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับภาคธุรกิจ หรือ PDPASME จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ PDPA Thailand ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอกชนกลุ่มดังกล่าว ให้มีความรู้เพียงพอและสามารถลงมือทำตามกฎหมายฉบับนี้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย PDPA

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand กล่าวถึงการขยายจำนวนผู้เข้าอบรมในโครงการ PDPASME ว่า “ที่ผ่านมา เมื่อเราเปิดโครงการก็มีคนทยอยลงทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องจนรวมแล้วเกินจำนวนกว่าที่คาดคิดไว้มาก ด้วยอยากกระจายโอกาสให้เอสเอ็มอีได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง เราจึงบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถเพื่อเพิ่มสิทธิในการอบรมแก่ผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ จากเดิมสามารถเข้าอบรม PDPA ผ่านระบบออนไลน์ได้ 1,000 สิทธิ ก็ขยายเพิ่มเป็น 2 เท่า หรือเท่ากับ 2,000 สิทธิ ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 60 วัน โดยสามารถสมัครได้ถึง 31 ตุลาคม 2565 นี้ตามระยะเวลาของโครงการฯ”

โครงการ PDPASME มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจประเด็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่กว่า 3 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 17 ล้านคน ให้สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและกระบวนการในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมายฉบับนี้ได้ “หลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้โครงการฯ จึงออกแบบมาเฉพาะให้ครอบคลุมในทุกมิติที่จำเป็นสำหรับ SMEs ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่ 1) พื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2) การจัดเตรียมเอกสารตามกฎหมายฯ 3) การสร้างแผนผังกระแสการไหลของข้อมูล 4) การจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 5) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ 6) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเอสเอ็มอี ระยะเวลาอบรมรวม 18 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบหลักสูตรพื้นฐานข้างต้นตามเกณฑ์แล้ว ผู้สมัครยังมีโอกาสลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าอบรม “หลักสูตรอบรมพัฒนาวิทยากรเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Train The Trainer) อีกด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดยังสถานประกอบการ SMEs ที่ตนสังกัด กระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับ PDPA ต่ออีกทอดหนึ่ง อันเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมภายใต้โครงการ PDPASME ได้แก่ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร, รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา, อ.สุกฤษ โกยอัครเดช และอ.สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ มา ณ ที่นี้

“พร้อมเรียนรู้ สนใจ และอุทิศเวลา คือ 3 สิ่งที่โครงการ PDPASME ต้องการจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการสมัครเข้าร่วมโครงการ เราจำเป็นต้องกำหนด requirement ด้านการศึกษาจบป.ตรี เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าผู้เรียนมีพื้นฐานเพียงพอต่อการเรียนรู้ในประเด็นด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนอื่น ๆ เพียงท่านให้ความสนใจและมีเวลาเรียนก็เพียงพอแล้ว เราจึงออกแบบระบบการศึกษาออนไลน์แบบ e-learning เพื่ออำนวยความสะดวกให้ SMEs ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ช่วงเวลาใด ตลอดระยะเวลาโครงการ” ดร.อุดมธิปกเสริม

กรณีมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางโครงการจะคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีสิทธิเข้าเรียนในระบบตามลำดับการสมัครก่อนหลัง หาก SMEs ท่านใดมีความสนใจ ไม่ควรผัดวันประกันพรุ่ง อ่านรายละเอียดและเริ่มต้นสมัครเข้ารับการอบรมที่ https://pdpasme.com/

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับภาคธุรกิจ (PDPASME) กรุณาติดต่อที่อีเมล info@pdpasme.com, LINE @pdpasme หรือโทร 080-069-6355